Diekavuoju

PATVIRTINTA

Mažeikių r. Viekšnių lopšelio-darželio „Liepaitė“

direktoriaus 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. V1-103

UGDYMO ĮSTAIGŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ VIRTUALIOS PARODOS „DIEKAVUOJU“, SKIRTOS ŽEMAIČIŲ KALBOS METAMS PAMINĖTI, NUOSTATAI

Dėkingumo jausmas – tai viena aukščiausių dvasinių emocijų, kurias žmogus gali jausti.

Kalėdinis laikotarpis yra pats geriausias metas mokyti vaikus kiekvieną dieną rasti dalykus, už kuriuos esame dėkingi ne gaudami, o dalydamiesi, ne vartodami, o kurdami.

Aktualu vaikus mokyti reikšti dėkingumą, išsakant pozityvias mintis bei linkėjimus sau ir savo artimiesiems.

Tai puiki galimybė prisiminti, pažinti senąsias lietuviškas žiemos švenčių tradicijas kuriant atvirlaiškius, paveikslus, bendrus kolektyvinius darbus ir pan. Siūlome idėjas, mintis, įvairias bendrystės veiklas kurti panaudojant kuo įvairesnes technikas.

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Ugdymo įstaigų kūrybinių darbų virtualios parodos „Diekavuoju“, skirtos žemaičių kalbos metams paminėti (toliau – virtuali paroda), nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja parodos tikslą, uždavinius, dalyvius, virtualios parodos organizavimą.

Virtualios parodos organizatorius – Mažeikių rajono Viekšnių lopšelis-darželis „Liepaitė“.

Virtualios parodos organizavimo partneris – naujienų portalas https://www.manokrastas.lt/.

Parodos kuratorės:

Mažeikių r. Viekšnių lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Škerbienė, el. paštas jurateskerbiene@gmail.com, tel. 8 612 18241.

Mažeikių r. Viekšnių lopšelio-darželio „Liepaitė“ socialinė pedagogė Nijolė Achrem, el. paštas nijole.achrem@gmail.com, tel. 8 618 66267.

Parodos globėja – Lietuvos Respublikos Seimo narė Rimantė Šalaševičiūtė.

Visi darbai bus eksponuojami naujienų portale www.manokraštas.lt rubrikoje „Virtuali paroda“.

II SKYRIUS PARODOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Tikslas – ugdyti vaikų dėkingumo jausmą, pasitelkiant suaugusiųjų pavyzdį.

Uždaviniai:

  • Prisiminti žiemos šventes, tradicijas ir papročius.
  • Suteikti kuo daugiau žinių vaikams apie dėkingumo jausmą.
  • Aptarti su vaikais, už kokius didelius ar mažus dalykus esame dėkingi vieni kitiems.
  • Kuriant kartu su vaikais padėkos atvirlaiškius, paveikslus, bendrus kolektyvinius darbus, fotonuotraukas, įtvirtinti įgytas žinias.
  • Ugdyti socialinius įgūdžius.
  • Skatinti dalyvius tyrinėti žemaičių kalbą ir atrasti jos vaizdingumą pasitelkiant meninę raišką.
  • Stiprinti vaikų, tėvų ir pedagogų bendradarbiavimą.
  • Plėtoti bendradarbiavimą tarp įvairių ugdymo įstaigų.

III SKYRIUS DALYVIAI

Parodoje kviečiami dalyvauti visų ugdymo įstaigų ugdytiniai (ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikai, pradinių klasių mokiniai), jų tėvai ir pedagogai.

IV SKYRIUS VIRTUALIOS PARODOS ORGANIZAVIMAS

Virtuali paroda organizuojama ir parodai pateikiami darbai nuo 2022 m. gruodžio 1 d. iki 2023 m. sausio 6 d. Gauti darbai bus pradėti viešinti nuo 2022 m. gruodžio 19 d.

Galimi Diekavuonės būdai: sukurti ir skaitmenine forma pateikti atvirlaiškius, paveikslus, fotonuotraukas (pateikiamas pavyzdys).

Būtina Diekavuones užrašyti ant atvirlaiškio, piešinio, paveikslo ar fotonuotraukos žemaičių kalba. Ne šios tarmės atstovai gali pasinaudoti žodynais http://www.skouds.lt/lt/zemaiciu-zodynas, https://lt.glosbe.com/lt/sgs ar paprašyti žemaičių draugų, pažįstamų, giminaičių, juk galbūt žemaičiai yra dalyvio tėveliai ir seneliai.

Svarbu: dėkojimo užrašas turi prasidėti pirmuoju žodeliu DIEKAVUOJU, … … …

Visi darbai pateikiami JPG formatu ir ne mažesni kaip 600 KB, ne didesni kaip 2 MB. Darbai turi būti estetiškai tvarkingi.

Viename laiške prisegama viena dalyvio anketa (pridedama) ir viena nuotrauka.

Elektroninių laiškų su užpildyta dalyvio anketa ir nuotrauka laukiame iki 2023 m. sausio 6 d. el. paštu: it.virtuali.paroda@gmail.com

V SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Parodos dalyvių skaičius iš vienos ugdymo įstaigos neribojamas.

Organizatoriai turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo ir nemokėdami honorarų atsiųstas fotografijas (nurodant jų autorystę) naudoti nekomerciniais tikslais – parodos viešinimui ir mokinių fotografijos populiarinimui (plakatai, katalogai, periodinė spauda ir kt.), eksponavimui parodose, publikavimui internetinėje erdvėje.

Informuojame, kad už vaikų veidų viešinimą atsakomybės organizatoriai ir svetainė www.manokraštas.lt. neprisiima.

Visiems parodos dalyviams ir jiems padėjusiems pedagogams anketoje nurodytu el. paštu iki 2023 m. kovo 1 d. bus išsiųstos parodos organizatorių ir globėjos padėkos.

V SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

UGDYMO ĮSTAIGŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ VIRTUALIOS PARODOS „DIEKAVUOJU“, SKIRTOS ŽEMAIČIŲ KALBOS METAMS PAMINĖTI

DALYVIO ANKETA

Ugdymo įstaigos pavadinimas 

 

Paskatinusio pedagogo

vardas, pavardė, el. paštas

 

Vaiko vardas, pavardė, amžius

PAVYZDYS

Visi darbai pateikiami JPG formatu ir ne mažesni kaip 600 KB, ne didesni kaip 2 MB. Darbai turi būti estetiškai tvarkingi.