NAUJIENOS

Uždegta žalia šviesa Vėjo elektrinėms

Kategorija:

Miestas:
Radviliškio rajono savivaldybės taryba 2019-06-27 leido UAB „Archstudija“ pradėti rengti vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentą ؘ– Vėjo elektrinių išdėstymo Radviliškio rajono savivaldybės Grinkiškio, Pakalniškių, Šaukoto, Šeduvos miesto ir Šiaulėnų seniūnijose specialųjį planą. Šis infrastruktūros specialusis planas skirtas vėjo elektrinių parko bei inžinerinių komunikacijų statybai.

Pagrindinis planavimo tikslas: suformuoti ilgalaikes savivaldybės vietovių vėjo elektrinių plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą gaunamos elektros tiekimą, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai. Plane bus numatyta galima vėjo elektrinių įtaka gamtinei ir gyvenamajai aplinkai, bus numatytos ir kompensacinės priemonės jai mažinti. Bus numatytos ir priemonės, užtikrinančios gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą.

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje planuojamo dokumento sprendinius pristatė UAB „Archstudija“ vadovas Dainius Jurėnas, projektų vadovė Inga Baronienė. D. Jurėnas teigė, kad teritorijos, nurodytas specialiojo plano pavadinime, parinktos pagal kelis kriterijus, atsižvelgiant į įvairius ribojimus „Teritorijos buvo parinktos atsižvelgiant į NATURA 2000 saugomas teritorijas, kurių nemažai yra Radviliškio rajone, į kariuomenės uždraustą zoną, į tai, kad teritorijos būtų kuo toliau nutolusios nuo gyvenamųjų namų (minimumas – 500 m atstumas nuo bet kokios gyvenamosios teritorijos), ir, žinoma, į tuos ūkininkus, kurie norėtų vėjo jėgaines matyti savo sklypuose“, – sakė D. Jurėnas. Jis patikino, kad bus atsižvelgiama į vietos bendruomenių norus ir pageidavimus. „Tol, kol nerasime bendros kalbos su bendruomenėmis, jėgainės nebus statomos“, –sakė jis. I. Baronienė patikslino, kad yra numatyta kasmetinė parama bendruomenėms.

Radviliškio rajono savivaldybės mero Antano Čepononio nuomone, kuo labiau Lietuva nepriklausoma energetiškai, kuo daugiau yra aplinką saugančių alternatyvų, tuo geriau. Juolab kad Nacionalinės energijos strategijos pagrindinis tikslas – energetinis saugumas ir aplinkosauga. „Dėl teritorijų, dėl vėjo jėgainių statybos tam tikrose teritorijose spręs vietos bendruomenės, Savivaldybės taryba šiuo atveju tik priima  pritariamąjį sprendimą dėl  tokio plano rengimo“, – sakė jis, paklaustas apie kai kurių bendruomenių nuogąstavimus dėl  vėjo jėgainių atsiradimo.

Tarybos nariai domėjosi, kokią naudą rajonui  atneš vėjo jėgainių parkas. D. Jurėnas sakė, kad į biudžetą per metus bus sumokamas turto mokestis. Dėl jo dydžio turės apsispręstoji  Radviliškio rajono savivaldybės taryba.

Plane nagrinėjamos teritorijos vėjo elektrinių statybai nepatenka į NATURA 2000 saugomas teritorijas ar svarbius urbanistinius koridorius, yra labai mažai apgyvendintos, teritorijose nėra kultūros paveldo objektų ar turizmo rekreacijos centrų, aplink jas yra gera inžinierinė infrastruktūra, taigi jos idealiai tiktų vystyti atsinaujinančią vėjo energetiką.

Atliktos analizės ir tyrimai leidžia spręsti apie tinkamą ir efektyvų investicijų pritraukimą į Radviliškio rajono savivaldybę, tuo pačiu prisidedant prie Nacionalinės energetinės nepriklausomybės didinimo. Pagal LR Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. XI-2133 „Dėl nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“ 1 punktą, energetinis saugumas ir aplinkosauga yra vieni pagrindinių Nacionalinės energijos strategijos tikslų. Pagal šią strategiją, vieni iš Lietuvos Respublikos energijos tikslų yra įtakos klimato kaitai ir aplinkos oro taršai mažinimas (energijos taupymas ir žalioji energetika). Minėta strategija numato, kad energetika iš atsinaujinančių energijos išteklių taps pagrindine visuose – elektros, šilumos ir vėsumos energijos gamybos bei transporto sektoriuose. Remiantis Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 1 straipsnio 4 punktu, pagrindinis siekis yra visos valstybės mastu užtikrinti, kad atsinaujinančių išteklių energijos dalis, palyginus su šalies bendruoju galutiniu energijos suvartojimu, 2020 metais sudarytų ne mažiau kaip 23 procentus ir ši dalis būtų toliau nuosekliai didinama, tam panaudojant naujausias ir veiksmingiausias atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo technologijas ir skatinant energijos vartojimo efektyvumą.

Vėjo elektrinių išdėstymo Radviliškio rajono savivaldybės Grinkiškio, Pakalniškių, Šaukoto, Šeduvos miesto ir Šiaulėnų seniūnijose, specialusis planas bus parengtas privačiomis lėšomis.

Grinkiškio, Pakalniškių, Šaukoto, Šeduvos miesto ir Šiaulėnų seniūnijų planuojamose teritorijose numatoma įrengti iki 30 vienetų vėjo elektrinių parkas. Bendras elektrinių aukštis (įskaitant sparnuotę) – iki 270 metrų. Preliminarus analizuojamos teritorijos plotas – apie 10 439 ha.

Radviliškio rajono savivaldybės taryba šiuo sprendimu įpareigojo Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorių sudaryti teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį su UAB „Archstudija“ dėl specialiojo plano rengimo ir finansavimo.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija


Reklama