NAUJIENOS
Burbiškio dvare karaliauja istorinė mada

Tauragės rajono savivaldybės administracija skelbia paraiškų priėmimą socialinės atskirties ir skurdo mažinimo projektų konkursui 2019 m.

Kategorija:

Miestas:
Tauragės rajono savivaldybės administracija skelbia paraiškų priėmimą socialinės atskirties ir skurdo mažinimo projektų finansavimui iš savivaldybės biudžeto lėšų konkursą.
 
 Konkurso tikslas: labiau įtraukti NVO į socialinių problemų sprendimą, plėtoti socialinių paslaugų sistemą, užtikrinant socialinių paslaugų prieinamumą, lygias galimybes, stiprinti priklausomybės ligų prevenciją, socialinę integraciją, mažinant socialinę atskirtį.
 
Konkurso uždavinys: Pagerinti ir geriau pritaikyti socialinių paslaugų teikimą neįgaliesiems, senyvo amžiaus žmonėms, prekybos žmonėmis aukoms, smurto prieš moteris šeimoje aukoms, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų asmenims, skatinti palankią individui socialinę aplinką, ugdyti bendruomeniškumo, saugumo ir solidarumo jausmą visuomenėje. Telkti įvairius sektorius ir stiprinti jų bendradarbiavimą gydymo nuo priklausomybių ligų srityje. Užtikrinti socialinę pagalbą patiriantiems socialinę atskirtį.
 
Finansuojamos veiklos:
  • socialinę riziką ir atskirtį patiriančių asmenų ir šeimų socialinės reabilitacijos ir integracijos priemonėms įgyvendinti;
  • smurto, savižudybių, priklausomybių ir prekybos žmonėmis prevencijai;
  • šeimoje ir bendruomenėje teikiamai pagalbai (vaikams, neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms) plėtoti;
  • bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų, vykdančių socialines programas, gebėjimams stiprinti ir socialinėms programoms įgyvendinti;
  • kitais atvejais (priemonėms, mažinančioms socialinę atskirtį ir skurdą).
 
Konkursui teikiami projektai, kuriais numatoma teikti paslaugas Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems asmenims.
 
Paraiškų teikėjais gali būti viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių vienintelis dalininkas yra valstybės ar savivaldybės institucijos), asociacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, kitos pelno nesiekiančios nevyriausybinės organizacijos.
Projekto įgyvendinimo partneriais gali būti Tauragės rajono įstaigos, asociacijos bei kiti juridiniai asmenys, kurių nuostatuose (įstatuose) nurodytos edukacinės, socialinių įgūdžių ugdymo, užimtumo bei kt. socialinio pobūdžio veiklos.
 
Prioritetai teikiami projektams, jei
  • organizacijos turi patirtį įgyvendinti veiklas pasitelkiant savanorius;
  • projekto vykdytojas turi papildomų finansavimo šaltinių;
  • projekto vykdytojas turi partnerių, kurių indėlis į įgyvendinamą projektą nurodomas paraiškoje.
 
Projektų teikėjai turi užpildyti Socialinės atskirties ir skurdo mažinimo projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo paraiškos formą (1 priedas).
 
Vieną paraiškos egzempliorių kartu su kitais projekto apraše nurodytais dokumentais iki 2019 m. sausio 15 d. (įskaitytinai) pateikti Tauragės rajono savivaldybės administracijai (Respublikos g. 2, 201 kab.).
 
Užpildyta paraiška pateikiama užklijuotame ir organizacijos antspaudu patvirtintame su vadovo parašu voke, užrašant adresą: Tauragės rajono savivaldybės socialinės atskirties ir skurdo mažinimo projektų konkursui, Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė, arba el. pašto adresu: savivalda@taurage.lt
 
Vienas projekto teikėjas gali pateikti tik vieną paraišką.
 
Projektai finansuojami iš Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšų.
 
Išsamesnė informacija teikiama: el. p.  zofija.vasiliauskiene@taurage.lt,  tel. 8 446 54 857, ar atvykus į Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (112 kab.).
 
TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINĖS ATSKIRTIES IR SKURDO MAŽINIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO TVARKOS APRAŠAS
 
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Tauragės rajono savivaldybės socialinės atskirties ir skurdo mažinimo projektų (toliau – projektai) finansavimo iš Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja projektų finansavimo principus, reikalavimus projektams ir jų pareiškėjams, projektų vertinimą, vykdymo tvarką, kontrolę ir atsakomybę. Aprašu įgyvendinama Tauragės rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. 1-9 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, 01.10 programos 02.01.07 priemonė „Vaiko dienos centrų ir kitų bendruomeninių socialinių paslaugų rėmimas“. Priemonės įgyvendinimo tikslas – plėtoti socialinių paslaugų sistemą, užtikrinant socialinių paslaugų prieinamumą ir plėtotę, lygias galimybes, socialinę integraciją, mažinti socialinę atskirtį.
2. Projektui skirtos lėšos negali būti naudojamos pareiškėjo įsiskolinimams padengti; transporto priemonių techninei apžiūrai, draudimui ir remontui; pastatų statybai, rekonstrukcijai, kapitaliniam ir einamajam remontui; komandiruočių (kelionės, nakvynės, dienpinigių ir kt.) išlaidoms padengti ir kitoms su projekto veiklomis nesusijusioms išlaidoms padengti.
3. Tauragės rajono savivaldybės socialinės atskirties ir skurdo mažinimo projektų konkursą skelbia Tauragės rajono savivaldybės administracija interneto svetainėje www.taurage.lt. Skelbime nurodomas konkurso pavadinimas, bendrieji ir specialieji reikalavimai projektų paraiškoms. Socialinės atskirties ir skurdo mažinimo projektų konkursui paraiškas reikia pateikti iki einamųjų metų sausio 15 d.
 
II SKYRIUS
PROJEKTŲ REMIAMOS VEIKLOS SRITYS IR PARAMOS DYDIS
 
4. Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas, atsižvelgdamas į savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus siūlymus, nustato projektų finansavimo sritis einamiems metams. Parama skiriama šioms socialinės apsaugos sritims finansuoti:
4.1. socialinę riziką ir atskirtį patiriančių asmenų ir šeimų socialinės reabilitacijos ir integracijos priemonėms įgyvendinti;
4.2. smurto, savižudybių, priklausomybių ir prekybos žmonėmis prevencijai;
4.3. šeimoje ir bendruomenėje teikiamai pagalbai (vaikams, neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms) plėtoti;
4.4. bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų, vykdančių socialines programas, gebėjimams stiprinti ir socialinėms programoms įgyvendinti;
4.5. kitais atvejais (priemonėms, mažinančioms socialinę atskirtį ir skurdą).
 
III SKYRIUS
PROGRAMŲ VYKDYTOJAI
 
5. Paraiškų teikėjais gali būti viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių vienintelis dalininkas yra valstybės ar savivaldybių institucijos), asociacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, kitos pelno nesiekiančios nevyriausybinės organizacijos. Programos įgyvendinimo partneriais gali būti Tauragės rajono įstaigos, asociacijos bei kiti juridiniai asmenys, kurių nuostatuose (įstatuose) nurodytos edukacinės, socialinių įgūdžių ugdymo bei švietimo, užimtumo ir kt. socialinio pobūdžio veiklos. Organizacija gali teikti tik vieną paraišką kalendoriniais metais. Projektų tikslinės grupės dalyviai – tik Tauragės rajono savivaldybės gyventojai.
 
IV SKYRIUS
PROJEKTŲ PRIORITETAI
 
6. Projektai atrenkami vadovaujantis šiais prioritetais:
6.1. organizacijos turi patirtį įgyvendinti veiklas pasitelkiant savanorius;
6.2. projekto vykdytojas turi papildomų finansavimo šaltinių;
6.3. projekto vykdytojas turi partnerių, kurių indėlis į įgyvendinamą projektą nurodomas paraiškoje.
 
V SKYRIUS
 PROJEKTŲ PARAIŠKŲ PATEIKIMAS
 
7. Paraiška turi būti pasirašyta asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, ir patvirtinta pareiškėjo antspaudu.
8. Pareiškėjas prie kompiuteriu užpildytos paraiškos privalo pateikti šiuos dokumentus:
8.1. organizacijos registracijos pažymėjimo kopiją, patvirtintą organizacijos antspaudu ir vadovo parašu;
8.2. organizacijos įstatų kopiją, patvirtintą organizacijos antspaudu ir vadovo parašu;
8.3. jungtinės veiklos sutarties kopiją (taikoma tik paraiškoms, kurias teikia kelios nevyriausybinės organizacijos, veikiančios pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį);
8.4. projekto partnerių registracijos pažymėjimų kopijas, patvirtintas organizacijos antspaudu ir vadovo parašu;
8.5. papildomą, konkurso skelbime nurodytą medžiagą.
9. Paraiška ir jos priedai turi būti sunumeruoti (lapų skaičius nurodomas paskutinio lapo antroje pusėje) ir patvirtinti organizacijos antspaudu bei vadovo parašu.
10. Paraiška ir jos priedai pateikiami užklijuotame voke, ant kurio užrašytas konkurso pavadinimas ir nurodyti pareiškėjo rekvizitai.
11. Paraiškos priimamos iki konkurso skelbime nurodytos dienos įskaitytinai.
 
VI SKYRIUS
PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR ATRANKA
 
12. Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma projektų vertinimo komisija (toliau – komisija). Komisiją sudaro ne daugiau kaip 5 nariai. Komisijos nariais gali būti skiriami Tauragės rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto atstovai, savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus atstovai, NVO tarybos deleguotas atstovas ar kiti administracijos direktoriaus paskirti asmenys. Šiuo įsakymu paskiriami komisijos pirmininkas ir sekretorius.
13. Prieš pradedant projektų vertinimą, Socialinės paramos skyriaus atsakingas darbuotojas supažindina komisijos narius su projektų paraiškomis (pateikia komisijos nariams pateiktų projektų suvestinę, kurioje nurodyti projektų paraiškų teikėjai, projektų pavadinimai, prašoma finansuoti suma, tikslinės grupės dalyvių skaičius, vienam dalyviui tenkančių lėšų dydis), projekto vertinimo anketa, aptariami projektų vertinimo anketų pateikimo terminai, išdalijamos projektų paraiškos.
14. Kiekvieną pateiktą projektą vertina ne mažiau kaip 2 komisijos nariai, užpildydami projektų vertinimo anketas (2 priedas) ir jas pasirašydami.
15. Aukščiausias galimas projekto vertinimo balas – 5. Finansuojami projektai, vertinimo metu surinkę ne mažiau kaip 3 balus.
16. Projektų vertinimo komisijos pagrindinė veiklos forma – posėdžiai. Kiekvienas komisijos posėdis yra protokoluojamas. Komisijos protokolus pasirašo komisijos pirmininkas ir sekretorius. Protokole nurodomas finansuotinų projektų sąrašas ir skiriamų lėšų suma.
17. Komisijos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių.
18. Komisija sprendimus priima paprasta jos narių balsų dauguma (balsams pasiskirsčius po lygiai – sprendimą lemia pirmininko balsas) ir siūlo savivaldybės administracijos direktoriui finansuoti atrinktus projektus.
19. Savivaldybės administracijos direktorius priima sprendimą dėl lėšų paskirstymo ir  pasirašo savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį (-is) (3 priedas) su lėšų gavėjais (projektų vykdytojais).
 
VII SKYRIUS
 ATSISKAITYMAS IR KONTROLĖ
 
20. Atsiskaitymas reglamentuojamas savivaldybės administracijos direktoriaus ir lėšų gavėjo sudarytoje sutartyje.
21. Už projektų lėšų tikslingą panaudojimą atsako projekto vykdytojas.
22. Nepanaudotos projektų lėšos turi būti grąžintos į sutartyje nurodytą sąskaitą iki einamųjų metų gruodžio 5 d.
23. Išaiškėjus, kad projektų lėšos buvo panaudotos ne pagal paskirtį, lėšų gavėjas privalo jas grąžinti į sutartyje nurodytą sąskaitą.
24. Ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
25. Savivaldybės administracija ir kitos valstybės kompetentingos institucijos kontroliuoja paskirtų lėšų panaudojimą.
__________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20-a leciono (pamoka)

Pasiilgusiems pajūrio ir norintiems sulieknėti

Pinu trispalvę

Varškės spurgos – ,,ežiukai“

Kepenėlės su obuoliais ir paprika

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Vaikų vasara muziejuje
Reklama