Tarybos posėdžio metu priimti sprendimai 28 klausimais
  NAUJIENOS
Macikuose pagerbtos GULAG‘o lagerių aukos

Tarybos posėdžio metu priimti sprendimai 28 klausimais

Kategorija:

Miestas:
Š. m. rugsėjo 3 d. Tauragės rajono savivaldybės didžiojoje salėje vyko tarybos posėdis, kurio metu priimti sprendimai 28 klausimais – patvirtinti mokymo įstaigų nuostatai, priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir priešmokyklinio ugdymo grupių sąrašas, pakeisti renginių, vykstančių viešosiose vietose, organizavimo tvarkos aprašai, priimti sprendimai kitais rajono gyventojams aktualiais klausimais. 
Posėdyje dalyvavo 23 tarybos nariai (nedalyvavo Matemaitis Raimondas ir Petraitis Matas). Tradiciškai sugiedojus „Tautišką giesmę“, patvirtinus darbotvarkę, pradėti svarstymai.
Leista dirbti papildomą darbą
Tarybos nariams pritarus, Algimantui Kaminskiui, Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos direktoriui, 2019–2020 mokslo metais papildomai leista dirbti fizikos mokytoju Tauragės Jovarų pagrindinėje mokykloje.
Patvirtinti mokyklos nuostatai
Posėdžio metu patvirtinti Tauragės r. Lauksargių pagrindinės mokyklos nuostatai. Lauksargių pagrindinės mokyklos direktorė Nomeda Vykertienė įgaliota mokyklos nuostatus įregistruoti Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.
Pakeisti anksčiau priimtų sprendimų punktai
Pakeistas renginių, vykstančių viešosiose vietose, organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 31 d. sprendimu „Dėl Renginių, vykstančių viešosiose vietose, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“: 8.3.3 papunktis išdėstytas taip:„8.3.3. užtikrinti, kad į renginio teritoriją nebūtų įsinešami alkoholiniai ar kiti gėrimai stiklinėje taroje, nebūtų naudojami vienkartiniai plastikiniai indai, vartojami narkotikai, kitos psichotropinės medžiagos;“; 18 punktas išdėstytas taip:  „18. Leidimai organizuoti renginius išduodami ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Jų vykdymą kontroliuoja atsakingi savivaldybės administracijos darbuotojai, seniūnijų seniūnai ir Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai. Organizatoriai privalo garantuoti, kad pareigūnai, pateikę tarnybinį pažymėjimą, bus įleidžiami į renginio teritoriją.“
Tarybos posėdžio metu pakeistas 2019–2020 mokslo metų Tauragės rajono švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių sąrašas. Tauragės ,,Aušros“ progimnazijoje įsteigta jungtinė grupė.
Pakeistas Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos, patvirtintos Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 7 d. sprendimu ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“, 1 priedas ir  išdėstytas nauja redakcija.
Pakeistas Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 27 d. sprendimo ,,Dėl Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičiaus 2019–2020 mokslo metams nustatymo“ priedas ( 7 ir 15 punktas bei paskutinė pastraipa).
Pakeistas Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo „Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ priedas ir skyriaus ,,Bendrojo ugdymo mokyklos“ 8 punktas.
Pakeisti Priemiesčio autobusų maršrutų sąrašas, patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 18 d. sprendimu ,,Dėl visuomenei būtinų vietinio susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patvirtinimo“ punktai  ( 13 punktas: Tauragė–Panemunė–Pagėgiai - 5.45 val. ir 14 punktas: Tauragė–Lauksargiai–Panemunė–Pagėgiai - 17.30 val.).
Pakeisti 2019 metų biudžeto pajamas ir išlaidas, patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 30 d. sprendimu „Dėl 2019 metų Tauragės rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ priedai (1, 1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.9 ).
Pakeistas Mokinių nemokamo maitinimo Tauragės rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 30 d. sprendimu ,,Dėl Mokinių nemokamo maitinimo Tauragės rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,  jis papildytas 18.4 papunkčiu:„18.4. skiriama ne daugiau kaip 150 proc. lėšų nuo valstybės biudžeto skirtos specialios dotacijos sumos socialinei paramai mokiniams išlaidoms už įsigytus produktus atsiskaityti su maitinimo paslaugos teikėjais už vaikų maitinimą Tauragės Jovarų pagrindinės mokyklos priešmokyklinėse grupėse  Dacijonų ir Dauglaukio kaimuose.“
Perduotos patalpos
Tarybos nariams pritarus, Gaurės pilietinės bendruomenės centrui „Gaurkiemis“ panaudos pagrindais 10 metų laikotarpiui perduotos Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios ir Tauragės rajono savivaldybės administracijos Gaurės seniūnijos patikėjimo teise valdomos patalpos Tauragės r. sav., Gaurės sen., Gaurės mstl., Gaurės g. 17.
Eičių bendruomenei „Karšuva“ panaudos pagrindais 10 metų laikotarpiui perduotos patalpos Tauragės r. sav., Gaurės sen., Eičių k., Mokyklos g. 10. Patalpos bus naudojamos įstatuose numatytai veiklai (skatinti bendruomenės narių pilietinį aktyvumą, stiprinti jų organizuotumą, sugebėjimą atstovauti bendruomenės narių interesams ir kt.) vykdyti.
Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn perimtas savarankiškajai savivaldybės funkcijai įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos patikėjimo teise valdomas ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas, skirtas Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos veiklai.
Pakeistos gatvių geografinės charakteristikos ir suteikti pavadinimai
Posėdžio metu pakeistos Tauragės miesto Naujosios, P. Šemetos ir Rydštato gatvių geografinės charakteristikos.
Tauragės rajono savivaldybės Tauragės seniūnijos Paberžių kaimo gatvei suteiktas pavadinimas – Švyturio gatvė.
Pritarta investavimo ir įstatinio kapitalo padidinimui
Tarybos posėdžio nariams pritarus, nuspręsta investuoti Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą, kurio nepriklausomų turto vertintojų nustatyta rinkos vertė yra 40 630,88 Eur, kaip savivaldybės turtinį įnašą į UAB „Tauragės vandenys“, padidinant šios bendrovės įstatinį kapitalą. Šiuo nepiniginiu įnašu numatoma įsigyti 1403 vnt. paprastųjų vardinių akcijų ir apmokėti už išleidžiamą 28,96 Eur nominalios vertės vienetą paprastųjų vardinių akcijų, kurių bendra vertė 40 630,88 Eur , nustatant, kad akcijų emisijos kaina lygi jų nominaliai vertei. Nuspręsta perduoti Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriui savivaldybei nuosavybės teise priklausančias 1403 UAB ,,Tauragės vandenys“ akcijas (vienos akcijos vertė – 28,96 Eur), įgytas savivaldybės nuosavybėn investavus į UAB ,,Tauragės vandenys“ šio sprendimo priede nurodytą turtą patikėjimo teise valdyti, naudoti ir juo disponuoti.
Patvirtintas tvarkos aprašas
Vieningai nuspręsta patvirtinti Visuomenės informavimo apie Tauragės rajono savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose ir įmonėse aktyvuojamas neužimtas darbo vietas tvarkos aprašą.
Pritarta aikštės sutvarkymui
Posėdžio metu priimtas sprendimas sutvarkyti prekyvietės Tauragėje, Spaustuvės g. 1, aikštę. Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorius įpareigotas teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti prekyvietės Tauragėje, Spaustuvės g. 1, aikštės sutvarkymo techninio projekto parengimą.  Tauragės rajono savivaldybės administracijai pavesta vykdyti prekyvietės Tauragėje, Spaustuvės g. 1, aikštės statybos projektavimo ir darbų užsakovo funkcijas.
Nustatytos užduotys direktoriui
Vieningai pritarta sprendimui nustatyti Tauragės lopšelio-darželio ,,Žvaigždutė“ direktoriui Zigmui Mozuraičiui einamųjų metų užduotis.
 
 
Inesa Vaigauskienė Kultūros skyriaus vyr. specialistė
 

Mažės apleistų sklypų

Mažės apleistų sklypų

Vyriausybė pritarė Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) siūlymui patobulinti žemės naudojimo valstybinės kontrolės mechanizmą, padėsiantį mažinti apleistų sklypų skaičių. Anot šį siūlymą parengusios ministerijos darbo...

Reklama