NAUJIENOS

Spalio 5-oji – Tarptautinė mokytojų diena

Kategorija:

Miestas:
Šiandien Radviliškio miesto kultūros centre pasveikinti Radviliškio rajono pedagogai. Jiems įteikti svarūs apdovanojimai už kūrybingą, iniciatyvią ir rezultatyvią vadybinę veiklą, tarptautinių, respublikinių bei rajoninių projektų organizavimą, kitus nuopelnus rajono švietimui. Nusipelniusiems rajono pedagogams įteikti Mero padėkos ženklai, ženkleliai „Už nuopelnus švietimui“, LR Seimo nario Vytauto Juozapaičio, Švietimo, mokslo ir sporto ministro, Radviliškio rajono savivaldybės mero padėkos raštai.
LR Seimo narys Vytautas Juozapaitis Padėkos raštus įteikė Rasai Masiulienei, Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos technologijų mokytojai metodininkei, už aktyvią ir rezultatyvią pedagoginę bei visuomeninę veiklą, garsinančią mokyklą rajone ir Lietuvoje, Artūrui Miškiniui, Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos muzikos mokytojui metodininkui, už aktyvią ir rezultatyvią pedagoginę bei visuomeninę veiklą, garsinančią mokyklą rajone ir Lietuvoje, Sonatai Keturakienei, Radviliškio r. Šeduvos lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo auklėtojai metodininkei, už ilgametį nuoširdų ir kūrybingą pedagoginį darbą, Tatjanai Vedeckienei, Radviliškio r. Šeduvos lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo auklėtojai metodininkei, už ilgametį nuoširdų ir kūrybingą pedagoginį darbą.

Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis Mero padėkos ženklu apdovanojo Verą Jasinskają, Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos priešmokyklinio ugdymo mokytoją metodininkę, už ilgametę, rezultatyvią pedagoginę veiklą, garsinančią mokyklą bei rajoną Lietuvoje, Virginiją Alksnienę, Radviliškio lopšelio-darželio „Kregždutė“ direktoriaus pavaduotoją ugdymui, už ilgametį, rezultatyvų ir atsakingą vadybinį darbą, Vidą Makutienę, Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos direktoriaus pavaduotoją ugdymui, už aktyvią ir rezultatyvią vadybinę bei pedagoginę veiklą.

  Ženkleliai „Už nuopelnus švietimui“ įteikti Anai Savickienei, Radviliškio Lizdeikos gimnazijos istorijos mokytojai metodininkei, už rezultatyvią, kūrybišką pedagoginę veiklą, pilietiškumo bei patriotiškumo ugdymą, Daivai Sedelskienei, Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, už rezultatyvią vadybinę veiklą ir tarptautinių, respublikinių bei rajoninių projektų organizavimą, Editai Mickuvienei, Radviliškio r. Baisogalos mokyklos-darželio pradinių klasių mokytojai metodininkei, už sėkmingą, aktyvią ir kūrybingą pedagoginę veiklą, Stefanijai Sederevičienei, Radviliškio Vaižganto progimnazijos pradinių klasių mokytojai metodininkei, už ilgametę, rezultatyvią ir kūrybišką pedagoginę veiklą.
Dešimčiai rajono pedagogų įteikti LR švietimo, mokslo ir sporto ministro Padėkos raštai. Jais apdovanoti Rasa Atkočiūnienė, Radviliškio Lizdeikos gimnazijos teatro mokytoja ekspertė, už aktyvią, rezultatyvią ir kūrybinę veiklą, Asta Juzukonienė, Radviliškio r. Baisogalos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, už  iniciatyvų, rezultatyvų vadybinį darbą, Virginija Budrienė, Radviliškio r. Šeduvos gimnazijos specialiųjų klasių mokytoja, už  rezultatyvią pedagoginę veiklą, Povilas Mockus, Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos informacinių technologijų mokytojas metodininkas, už nuoširdų, ilgametį darbą, Laima Škėmienė, Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja metodininkė, už ilgametę, aktyvią, rezultatyvią pedagoginę ir visuomeninę veiklą, Vaida Apšegienė, Radviliškio Vaižganto progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, už aktyvią vadybinę ir pedagoginę veiklą, Birutė Bulatovienė, Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė, už ilgametę, rezultatyvią pedagoginę veiklą, Renata Armonienė, Radviliškio r. Baisogalos mokyklos-darželio vyresniąją pradinių klasių mokytoja, už rezultatyvią pedagoginę veiklą, Daiva Asačiovienė, Radviliškio lopšelio–darželio „Kregždutė“ pagalbos mokiniui specialistė metodininkė, už aktyvią, rezultatyvią pedagoginę bei visuomeninę veiklą, Vyda Petronienė, Radviliškio r. Šeduvos lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja, už ilgametį ir nepriekaištingą darbą. Švietimo, mokslo ir sporto ministro Padėkos raštus rajono pedagogams įteikė Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Margaitienė.
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos narys Justinas Kvėglys ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Genovaitė Juodeikienė Mero padėkos raštais apdovanojo 29 Radviliškio rajono pedagogus: Danutę Bitytę, Radviliškio Lizdeikos gimnazijos taikomosios ekonomikos mokytoją metodininkę, už rezultatyvią pedagoginę veiklą ugdant mokinių verslumą, Naglį Vilbiką, Radviliškio Lizdeikos gimnazijos technologijų mokytoją metodininką, už kūrybingą pedagoginę veiklą ir iniciatyvas puoselėjant gimnazijos edukacines erdves, Alvydę Panovą, Radviliškio Lizdeikos gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją metodininkę, už rezultatyvų pedagoginį darbą ir indėlį puoselėjant lietuvių kalbą ir literatūrą, Žydrą Musvicienę, Radviliškio Lizdeikos gimnazijos socialinę pedagogę, už aktyvią it atsakingą socialinę pedagoginę veiklą, Aušrą Krugelienę, Radviliškio r. Baisogalos gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją metodininkę, už aktyvų, iniciatyvų, rezultatyvų pedagoginį ir metodinį darbą, Liną Stirbienę, Radviliškio r. Baisogalos gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją metodininkę, už aktyvų, iniciatyvų, rezultatyvų pedagoginį ir metodinį darbą, Renatą Žikarienę, Radviliškio r. Baisogalos gimnazijos specialiąją mokytoją metodininkę, už iniciatyvų, rezultatyvų pedagoginį ir metodinį darbą, Reginą Žalienę, Radviliškio r. Sidabravo gimnazijos pradinių klasių mokytoją metodininkę, už sėkmingą ir rezultatyvią pedagoginę veiklą, Jurgitą Mašnickienę, Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazijos anglų kalbos mokytoją metodininkę, už sąžiningą ir nuoširdų pedagoginį darbą, Daivą Kareckaitę, Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos matematikos mokytoją metodininkę, už inovatyvią ir rezultatyvią pedagoginę veiklą, Aušrelę Mackevičienę, Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją metodininkę, už inovatyvią pedagoginę veiklą, Egidijų Dailidonį, Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos informacinių technologijų mokytoją metodininką, už inovatyvią pedagoginę veiklą, Laimą Stumbrienę, Radviliškio r. Alksniupių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoją ugdymui, už rezultatyvią vadybinę veiklą, Zitą Kučienę, Radviliškio r. Alksniupių pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją metodininkę, už rezultatyvią pedagoginę veiklą, Dalę Gustienę, Radviliškio r. Pakalniškių pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją metodininkę, už  rezultatyvią pedagoginę veiklą, Kristiną Valčiukienę, Radviliškio r. Pociūnėlių pagrindinės mokyklos muzikos mokytoją, už kūrybingą ir rezultatyvią pedagoginę veiklą, Ligitą Sadauskienę, Radviliškio Vaižganto progimnazijos anglų kalbos mokytoją metodininkę, už rezultatyvią, kūrybingą pedagoginę bei metodinę veiklą, Vitaliją Savickienę, Radviliškio Vaižganto progimnazijos matematikos mokytoją metodininkę, už rezultatyvią, kūrybingą pedagoginę bei metodinę veiklą, Česlovą Čižiką, Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos vyresnįjį technologijos mokytoją, už ilgametį, rezultatyvų pedagoginį darbą, Iną Petraitienę, Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos muzikos mokytoją metodininkę, už rezultatyvią pedagoginę veiklą, Eriką Korsakienę, Radviliškio lopšelio-darželio „Kregždutė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtoją, už aktyvią, rezultatyvią pedagoginę bei visuomeninę veiklą, Jolantą Bučinskytę, Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ ikimokyklinio ugdymo mokytoją metodininkę, už rezultatyvų pedagoginį darbą, Ritą Nevedomskienę, Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ ikimokyklinio ugdymo vyresniąją mokytoją, už rezultatyvų pedagoginį darbą, Reginą Ivanauskaitę, Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ direktorę, už rezultatyvią, sėkmingą vadybinę bei pedagoginę veiklą, Snieguolę Baltrėnienę, Radviliškio r. Šeduvos lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo auklėtoją, už ilgametį nuoširdų ir kūrybingą pedagoginį darbą, Dalią Morkienę, Radviliškio dailės mokyklos dailės mokytoją metodininkę, už aktyvią ir kūrybišką pedagoginę bei metodinę veiklą, Rimą Dambrauskienę, Radviliškio r. savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro pedagoginės psichologinės tarnybos logopedę metodininkę, už ilgametę rezultatyvią pedagoginę ir metodinę veiklą, Gailutę Toleikienę, Radviliškio r. savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro metodininkę, už rezultatyvią pedagoginę ir metodinę veiklą, Živilę Laurutienę, Radviliškio r. savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro metodininkę, už iniciatyvią ir reikšmingą projektinę veiklą, įgyvendinant Socialinio ir emocinio ugdymo programas Radviliškio rajono mokyklose.
Gražūs ir prasmingi, gero linkintys žodžiai pedagogams skambėjo iš Radviliškio parapijos klebono Tado Rudžio, LR Seimo narių Aurimo Gaidžiūno ir Vytauto Juozapaičio, Radviliškio rajono savivaldybės mero Antano Čepononio, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nario Justino Kvėglio, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjos Genovaitės Juodeikienės lūpų.

Ačiū Jums, mielieji pedagogai, už Jūsų prasmingą darbą ugdant jaunąją kartą.
 

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Nuotraukos Radviliškio miesto kultūros centro

Menas ir internete – menas

Menas ir internete – menas

Jo kūrybinis procesas reikalauja pastangų, idėjų, meninės kokybės ir daugelio kitų komponentų. Jis vertas apdovanojimų, bilieto, žiūrovų ir žiniasklaidos dėmesio. Tai inovatyvi šio laiko meninė raiška, bet ne gyvo meno pakaitalas ir...

Menas ir internete – menas

Menas ir internete – menas

Jo kūrybinis procesas reikalauja pastangų, idėjų, meninės kokybės ir daugelio kitų komponentų. Jis vertas apdovanojimų, bilieto, žiūrovų ir žiniasklaidos dėmesio. Tai inovatyvi šio laiko meninė raiška, bet ne gyvo meno pakaitalas ir...

Reklama