NAUJIENOS

Šiaulių miesto savivaldybės taryba patvirtino Garbės piliečio kandidatūrą

Kategorija:

Miestas:
Šiaulių miesto savivaldybės taryba, atsižvelgdama į Šiaulių miesto garbės piliečio vardo suteikimo komisijos teikimą, pritarė sprendimui suteikti Šiaulių miesto garbės piliečio vardą muzikos pedagogei, kanklininkei, kolektyvų vadovei ir dirigentei Reginai Vaišnorienei.
Reginos Vaišnorienės kandidatūrą Taryba patvirtino vienbalsiai. Šiaulių miesto meras Artūras Visockas žinomai pedagogei įteikė puokštę gėlių.

„Ačiū, kad patikėjote mano iki šiol darytais darbais ir tikite, kad ir toliau aš stengiuosi gražinti Šiaulius visomis jėgomis, skiepyti mūsų vaikams patriotiškumą, mokyti  kultūros ir susikalbėjimo“, – dėkojo  Regina Vaišnorienė po Tarybos narių balsavimo.

Reginos Vaišnorienės iškilminga inauguracija vyks jau šį vakarą Šiaulių arenoje vyksiančio Šiaulių mero padėkos vakaro metu.

Reginos Vaišnorienės gyvenimo ir veiklos aprašymas

Šiauliai – Reginos Vaišnorienės (Burneckytės) gimtasis miestas, kuriame ji gimė, užaugo, pradėjo mokslus, kur po studijų Vilniuje sugrįžo ir jau daugiau kaip 40 metų atsakingai ugdo jaunąją kartą. Šiandien Reginos Vaišnorienės vardas neatsiejamas nuo tautinės kultūros, lietuvių nacionalinių instrumentų meno sklaidos Šiaulių mieste ir už jo ribų. Pedagoginė, metodinė, koncertinė, visuomeninė veiklos jau daugelį metų yra lygiavertės Reginos Vaišnorienės profesiniame darbe ir, pasak Reginos, jos visos viena kitą papildo ir tarnauja vienam tikslui, kuris gali būti laikomas jos viso gyvenimo kredo – muzika ugdyti žmonių tautinę savimonę.

Regina Vaišnorienė gimė 1950 m. lapkričio 3 d. šiauliečių tarnautojų šeimoje. 1957–1968 m. lankė Šiaulių 8-ąją vidurinę mokyklą, 1966–1968 m. Šiaulių vaikų muzikos mokykloje mokėsi skambinti kanklėmis, 1968–1971 m. kankliavimą studijavo Šiaulių aukštesniojoje muzikos mokykloje, 1971–1976 m. studijas tęsė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje, kur įgijo koncertinio atlikėjo, dėstytojo ir liaudies instrumentų orkestro dirigento kvalifikacijas. 1988 m. stažavosi Sankt Peterburgo N. Rimskio-Korsakovo valstybinėje konservatorijoje (Rusija).

Sau­liaus Son­dec­kio me­nų gim­na­zi­jos mo­ky­to­ja-eks­per­tė šio­je įstai­go­je dir­ba ilgiau nei 40 metų. Kei­tė­si mo­kyk­los pa­va­di­ni­mai, sta­tu­sai, ta­čiau pe­da­go­gė liko ištikima sa­vo veik­lai.

Jos kanklių klasę baigė per 70, dirigavimo klasę – per 60 absolventų. Reginos Vaišnorienės ugdytiniai nuolat tampa respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatais, diplomantais, aktyviai dalyvauja įvairiuose projektuose, koncertuose, festivaliuose, akcijose Šiaulių mieste ir kitur.

Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija didžiuojasi šiais Reginos Vaišnorienės į gyvenimą išleistais buvusiais mokiniais, garsinančiais mokyklą ir miestą Lietuvoje ir pasaulyje: kanklininke, įvairių konkursų laureate Kristina Kupryte, birbynininku, kolektyvų vadovu, dirigentu Dariumi Dakniu, Lietuvos kariuomenės orkestro kapelmeisteriu, majoru, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentu Egidijumi Ališausku ir kitais.

My­lė­ti sa­vo mies­tą ir mu­zi­ką Regina Vaiš­no­rie­nė iš­mo­kė ir sa­vo vai­kus: sū­nų Ig­ną, tri­mi­tu gro­jan­tį Šiau­lių pu­čia­ma­ja­me or­kest­re ir big­ben­de, ir duk­rą Re­gi­ną, kank­li­nin­kę, me­no­ty­ros moks­lų dak­ta­rę, Šiaulių Sauliaus Sondeckio me­nų gim­na­zi­jos mo­ky­to­ją eks­per­tę, Lie­tu­vos teat­ro ir mu­zi­kos aka­de­mi­jos pe­da­go­gę.

Reikšminga Reginos Vaišnorienės kultūrinės veiklos sritis – respublikinių ir tarptautinių renginių organizavimas Šiaulių mieste. Ji drauge su kolegomis Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijoje rengia nacionalinio Jono Švedo konkurso II turą, respublikinius seminarus-praktikumus, konferencijas. Regina Vaišnorienė yra tarptautinio vaikų ir jaunimo tautinės muzikos festivalio „Tūto“ (rengiamo nuo 2001 m.) ir tarptautinio Prano Stepulio kamerinių liaudies instrumentinės muzikos ansamblių konkurso-festivalio (rengiamo nuo 2004 m.) sumanytoja ir viena pagrindinių organizatorių.

Savo ilgamete profesine patirtimi Regina Vaišnorienė noriai dalijasi su miesto, regiono ir šalies pedagogais. Mu­zi­kė yra pa­ren­gu­si per 30 me­to­di­nių dar­bų, at­li­ku­si per 100 kū­ri­nių aran­žuo­čių liau­dies inst­ru­men­tams, jų an­samb­liams ar or­kest­rams. Regina Vaišnorienė yra Lietuvių liaudies instrumentinės muzikos draugijos „Kanklės“ Šiaulių regiono pirmininkė, Lietuvos nacionalinio kultūros centro ekspertė-konsultantė, Lietuvos, pasaulio ir regioninių dainų švenčių organizatorių komandos narė, nuo 1998 metų – nuolatinė Lietuvos dainų švenčių Ansamblių vakaro ir „Skambėkite, kanklės“ koncertų vyriausioji dirigentė.

1980 m. Regina Vaišnorienė įkūrė Šiaulių miesto kanklių trio „Aušrinė“, kuriam sėkmingai vadovauja iki šiol.  

Daugiau nei 40 metų Reginos Vaišnorienės vadovaujamas Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos liaudies instrumentų orkestras surengė per 1000 neatlygintinų pasirodymų Lietuvoje ir užsienyje. 2007 m. orkestras nominuotas geriausiu Lietuvos liaudies instrumentų orkestru ir jam įteikta „Aukso paukštė“, o Regina Vaišnorienė pripažinta geriausia dirigente.  

Reginos Vaišnorienės pastangomis įkurtas liau­diš­kos mu­zi­kos an­samb­lis „Jo­va­rė­lis“,  daž­nas Lietuvoje ir užsienyje vyks­tan­čių kon­kur­sų, fes­ti­va­lių ne tik da­ly­vis, bet ir lau­rea­tas.

Už pedagoginius ir visuomeninius nuopelnus Regina Vaišnorienė buvo įvertinta ir skatinta įvairiais apdovanojimais, už ilgametę aktyvią kultūrinę veiklą ir scenos meno (muzikos) puoselėjimą 2010 m. jai paskirta Šiaulių miesto kultūros ir meno premija.

 

Šiaulių miesto savivaldybės informacija

Reklama