NAUJIENOS

Savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai aktualiais klausimais

Kategorija:

Miestas:

Lapkričio 27  d. vykusiam Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdžiui pateikti svarstyti 39 sprendimų projektai,  vienas iš jų  atidėtas, kitais svarstytais klausimais priimti sprendimai. Posėdyje dalyvavo 25 tarybos nariai.

 „Už nuopelnus Tauragės rajonui“ skirtas Tauragės rajono savivaldybės garbės ženklas

 Vadovaujantis Tauragės rajono savivaldybės garbės ženklo „Už nuopelnus Tauragės rajonui“ apdovanojimo tvarkos aprašo 6 punktu, atsižvelgiant į Tauragės rajono garbės piliečio vardo suteikimo komisijos 2019 m. lapkričio 18 d. posėdžio protokolą, nuspręsta Tauragės rajono savivaldybės garbės ženklą „Už nuopelnus Tauragės rajonui“ skirti Tauragės liaudies teatro režisierei Genovaitei Urmonaitei.

Visuomenės poreikiams priskirtas žemės sklypas

Tarybos nariai priėmė sprendimą prašyti Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos priskirti ir suformuoti visuomenės poreikiams apie 0,440 ha dydžio žemės sklypą, esantį Tauragės r. sav., Skaudvilės sen., Ivangėnų k., socialinei infrastruktūrai plėsti, t. y. dekoratyvinei skulptūrai Žemaitijos vadovui Margiriui statyti.

Pritarta investicijų sutarčiai

Priimtas sprendimas pritarti investicijų sutarčiai tarp Tauragės rajono savivaldybės ir UAB „Gonas“, Tauragės rajono savivaldybės meras įgaliotas pasirašyti sutartį.

Šioje sutartyje numatyta, kad UAB ,,Gonas“ nuo 2019 metų sausio 1 d. iki 2020 metų rugsėjo 1 d. investuos ne mažiau kaip 1 000 000 eurų į žuvies produktų gamybos technologinę įrangą ir pastatus, išlaikys ne mažiau kaip 15 naujai sukurtų darbo vietų, Savivaldybė kompensuos prijungimo mokestį 44 374,22 eurų už AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ elektros galios padidinimą.

Patvirtintas susisiekimo komunikacijų, kitų inžinerinių statinių, apšvietimo ir lietaus nuotekų tinklų statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašas

Tarybos posėdžio metu patvirtintas susisiekimo komunikacijų, kitų inžinerinių statinių, apšvietimo ir lietaus nuotekų tinklų statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašas, kuris reglamentuos Tauragės rajono savivaldybės bendrojo naudojimo teritorijoje esančių susisiekimo komunikacijų, kitų inžinerinių statinių, apšvietimo ir lietaus nuotekų tinklų statybos, rekonstravimo ir remonto tvarką, atvejus ir sąlygas, dalyvaujant fiziniams ar juridiniams asmenims.

Vadovaujantis šiuo aprašu lėšos statybos, rekonstravimo ir remonto darbams galės būti skiriamos iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės kelių priežiūros ir plėtros programos, Tauragės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžeto, Europos Sąjungos lėšų, taip pat naudojamos fizinių ir juridinių asmenų lėšos.

Apraše numatyta, kad fizinių ir juridinių asmenų finansuojamų darbų vertė turi būti ne mažesnė kaip:  30 proc. arba 20 proc. (kai vienos gatvės pusėje nėra pastatų), jei statomos, rekonstruojamos ar remontuojamos susisiekimo komunikacijos, lietaus nuotekų ir gatvių apšvietimo tinklai,  30 proc., jei statoma, rekonstruojama ar remontuojama automobilių stovėjimo aikštelė,  50 proc., jei statomi, rekonstruojami ar remontuojami kiti inžineriniai statiniai.

Įvykdžius šiame apraše nustatytus reikalavimus, susisiekimo komunikacijos, apšvietimo ir lietaus nuotekų tinklai bei kiti inžineriniai statiniai statomi, rekonstruojami ar remontuojami pirmumo teise.

Pritarta projekto įgyvendinimui

Priimtas sprendimas, kuriame pritarta, kad UAB ,,Tauragės vandenys“ įgyvendintų projektą „Nuotekų tinklų Elbento, Kalno, Saulėtekio, Vilties ir Kaimynų  gatvėse ir nuotekų valymo įrenginių statyba Kęsčių kaime Tauragės rajone“ darbų užsakovo funkcijas, taip pat nustatyta, kad šio projekto įgyvendinimo darbai būtų vykdomi etapais:  I etapas – nuotekų tinklų statyba Tauragės rajono savivaldybės Žygaičių seniūnijos Kęsčių kaimo Elbento gatvėje (2020 metais), II etapas – nuotekų tinklų įrengimas Tauragės rajono savivaldybės Žygaičių seniūnijos Kęsčių kaimo Kalno, Saulėtekio, Vilties ir Kaimynų  gatvėse ir nuotekų valymo įrenginių statyba Tauragės rajono savivaldybės Žygaičių seniūnijos Kęsčių kaime (2021–2023 metais).

Pritarta, kad prie šio projekto įgyvendinimo Tauragės rajono savivaldybė biudžeto lėšomis prisidės ne mažiau kaip 50 procentų  projekto išlaidų, investuojant į UAB ,,Tauragės vandenys“ teisės aktų nustatyta tvarka.

Išnuomotos  patalpos ,,Gelbėkit vaikus“ Tauragės vaikų dienos centrui

Sprendimu leista 4 metų laikotarpiui   Šeimos gerovės centrui „Šaltinėlis“ be konkurso išnuomoti „Gelbėkit vaikus“ Tauragės vaikų dienos centrui dalį Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių  ir Šeimos gerovės centro „Šaltinėlis“ patikėjimo teise valdomų patalpų, už nuomą mokant 1 eurą per mėnesį.

                      Patvirtintas Pagalbos į namus paslaugų teikimo tvarkos aprašas

Patvirtintas Pagalbos į namus paslaugų teikimo tvarkos aprašas, kuris reglamentuoja pagalbos į namus paslaugų poreikio nustatymo, skyrimo, sustabdymo ir nutraukimo Tauragės rajono gyventojams tvarką, mokėjimo už paslaugas tvarką.

 Pagalba į namus – tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime; šeimos nariams, prižiūrintiems asmenis su negalia, senyvo amžiaus asmenis, turėti laikiną atokvėpį.

Paslaugų teikimo trukmė ir sudėtis asmeniui (šeimai) nustatoma individualiai, įvertinus šių paslaugų asmeniui (šeimai) poreikį.

 Pagalbos į namus socialinių paslaugų teikimo tikslas – suteikti pagalbą asmeniui (šeimai) dėl amžiaus, negalios, socialinių problemų, iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bei sudaryti sąlygas ir galimybę gyventi pilnavertį gyvenimą.

Asmenys, pageidaujantys gauti pagalbos į namus paslaugą, turėtų kreiptis į Tauragės socialinių paslaugų centrą ar gyvenamosios vietos seniūniją ir užpildyti prašymą – paraišką socialinėms paslaugoms gauti.

Pritarta projekto „Sveiko senėjimo paslaugų gerinimas“ įgyvendinimui

Tarybos nariai pritarė,  kad viešoji įstaiga Tauragės ligoninė įgyvendintų projektą „Sveiko senėjimo paslaugų gerinimas“, finansuojamą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų, t. y. prie Tauragės ligoninės būtų statomas priestatas, kuriame įsikurs Geriatrijos skyrius.

Suteiktas skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas

Tarybos nariai priėmė sprendimą suteikti skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą viešajai įstaigai Skaudvilės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninei.

Skirta premija už aukštą meistriškumą

Priimtas sprendimas Rokui Baciuškai, už aukštą meistriškumą (užėmusiam IV vietą 2019 metų pasaulio ralio-kroso čempionate), skirti 3 000 Eur piniginę premiją.

Pakeistas Tauragės rajono savivaldybės mokinių pažangumo skatinimo projekto tvarkos aprašas

Tarybos sprendimu pakeistas Tauragės rajono savivaldybės mokinių pažangumo skatinimo projekto tvarkos aprašas, jį papildant papunkčiais:

,,5.4. visiems 100 balų įvertinimus už valstybinius brandos egzaminus gavusiems abiturientams;“.

,,5.5. visiems 7 balų įvertinimus už Tarptautinio bakalaureato diplomo programos dalyko HL įvertinimo baigiamuosius egzaminus gavusiems abiturientams.“

,,10.5. visiems 100 balų įvertinimus už valstybinius brandos egzaminus gavusiems abiturientams  skiriama po 100 Eur  už kiekvieną 100 balų įvertintą egzaminą;“.

,,10.6. visiems 7 balų įvertinimus už Tarptautinio bakalaureato diplomo programos dalyko HL įvertinimo baigiamuosius egzaminus gavusiems abiturientams skiriama po 100 Eur už kiekvieną 7 balais įvertintą egzaminą.“

Tauragės rajono savivaldybės administracija


21-a leciono (pamoka)

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Kviečiame išgirsti, paragauti, pajausti
Reklama