NAUJIENOS

Pritarta dideliems atliekų tvarkymo infrastruktūros gerinimo projektams

Kategorija:

Miestas:
Radviliškio rajono savivaldybės taryba 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-380 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Rūšiuojamuoju būdu surinktų maisto / virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimas Šiaulių regione“ ir sprendimu Nr. T-379 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ (didesne apimtimi) pritarė projektams, kuriuos įgyvendins Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, kartu su projekto partnerėmis Šiaulių regiono savivaldybėmis.

Šie projektai yra skirti tobulinti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir paruošimo naudoti pakartotinai  infrastruktūrą, mažinti aplinkos taršą ir šiltnamio dujų išsiskyrimo į aplinką kiekius.

Maisto ir virtuvės atliekos bus renkamos atskirai

Projekto, skirto maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimui Šiaulių regione, vienas iš tikslų – sukurti biologiškai skaidžių maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo pajėgumus ir taip padidinti komunalinių atliekų pakartotinio panaudojimo apimtis.

Įdiegti maisto ir virtuvės atliekų tvarkymo sistemą yra būtina iki 2023 m. gruodžio 31 d. To reikalauja Europos Sąjungos atliekų direktyva, kurioje numatyta, kad iki 2023 m. gruodžio 31 d. valstybėms narėms privaloma įdiegti biologinių atliekų surinkimo sistemą. Šios atliekos turi būti arba atskiriamos ir perdirbamos jų susidarymo vietoje, arba surenkamos atskirai ir nemaišomos su kitų tipų atliekomis.

Įgyvendinus projektą, bus įrengta biologinių atliekų priėmimo, laikymo ir komposto gaminimo zona, įsigyta reikalinga technika: mobilus smulkintuvas, mobilus plastiko atskyriklis, mobilus maišytuvas, sijotuvas.

Projekto vykdymo metu sukurtas turtas atiteks VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui, o projekto finansinis ir veiklos tęstinumas turės būti užtikrintas ne mažiau kaip penkerius metus po šio projekto finansavimo pabaigos.

Tinkamai tvarkomos maisto ir virtuvės atliekos – mažesni mišrių atliekų kiekiai

Projekto metu pasiekti rezultatai – sukurta maisto ir virtuvės apdorojimo infrastruktūra – sudarys sąlygas rūšiuoti ir tinkamai tvarkyti rūšiuojamuoju būdu iš gyventojų surenkamas maisto ir virtuvės atliekas. Atskirai iš gyventojų surinktos biologiškai skaidžios maisto ir virtuvės atliekos bus tvarkomos atskirai, todėl sumažės mišrių komunalinių atliekų kiekis, patenkantis į mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginius, sumažės ir techninio komposto ir stabilato, kuris naudojamas sąvartynų eksploatacijoje, kiekis.

Sukūrus maisto ir virtuvės apdorojimo infrastruktūrą, sumažės ir patiriamos išlaidos už mišrių komunalinių atliekų apdorojimą mechaninio ir biologinio apdorojimo įrenginiuose ir tai iš dalies kompensuos patiriamas sąnaudas dėl atskiro maisto ir virtuvės atliekų sutvarkymo. Sąnaudas ateityje mažintų ir papildomai gaunamos pajamos už pagamintą kokybišką kompostą.

Įgyvendinus projektą, per metus Šiaulių regione planuojama surinkti 5 tūkst. tonų maisto ir virtuvės atliekų.

Bendra projekto vertė – 1 817 646,44 eurų (be PVM), iš kurių Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 1 544 999,47 eurų (be PVM), savivaldybių lėšos (dotacijos) – 272 646,97 eurų (be PVM), iš jų Radviliškio rajono savivaldybės prisidėjimo dalis – 38 170,58 eurų. Tiksli projekto vertė bus aiški įvykdžius viešųjų pirkimų procedūras, pasirašius sutartis su Tiekėjais ir atlikus suplanuotas projekto veiklas.

Šeduvoje ir Baisogaloje – po vieną naują didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę

Įgyvendinant 2017 m. pradėtą projektą „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“ didesne apimtimi, jo metu planuojama Baisogaloje ir Šeduvoje įrengti po vieną didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę vietoje šiuo metu veikiančių atliekų priėmimo punktų. Vietos šiuo metu tikslinamos, planuojami aikštelių plotai 2 500 kv. m Šeduvoje ir 2 000 kv. m Baisogaloje. Vykdant šį projektą, Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje taip pat įrengta nemokamų daiktų dalijimosi stotelė „Daiktų kiemas“, esanti veikiančioje didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje (Žironų k., Aukštelkų sen.), bus įrengta 36 vnt. pusiau požeminių ir 71 antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių, įgyvendintos dvi visuomenės informavimo programos.

Senųjų atliekų priėmimo punktų planuojama atsisakyti

Esančių atliekų priėmimo punktų Baisogaloje ir Šeduvoje rekonstrukcijų į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles planuojama atsisakyti. Baisogalos atliekų priėmimo aikštelė patenka į kultūros paveldo teritoriją ir jos plėtra nėra įtraukta į Baisogalos bendrojo plano sprendinius, todėl jos padidinti neįmanoma.

Šeduvos aikštelė ribojasi su planuojamu įgyvendinti didelės apimties projektu – muziejaus „Dingęs štetlas“ įrengimu, todėl visiškai suprantama, kad atliekų aikštelė šalia kultūros paskirties pastato nedera.

Įrengiant naujas aikšteles su Radviliškio rajono savivaldybės administracija suderintose vietose, bus atliekami žemės darbai, įrengiami privažiavimai, pagrindai ir asfalto danga, vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistema, elektros tiekimo, apšvietimo tinklai, apsauginė signalizacija, vaizdo stebėjimo sistema, svarstyklės, administracinis, buities higienos pastatas, bus įsigyti konteineriai atliekoms, sklypas aptvertas, bus perkamos projektavimo, ekspertizės ir techninės priežiūros paslaugos.

Radviliškio rajone – trys didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės

Primename, kad Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje 2008 m. buvo įrengtos šešios tokio tipo aikštelės. 2010 m. rekonstruotas senasis atliekų priėmimo punktas į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę Žironų k., Aukštelkų sen., Radviliškio r. sav. Įvertinus gyventojų poreikius, eksploatacines aikštelių išlaikymo sąnaudas, GPAIS atsiradimą ir esančius su tuo susijusius reikalavimus, 2018 m. bendru sutarimu su Radviliškio rajono savivaldybės administracija, uždarytos aikštelės Šiaulėnuose, Grinkiškyje ir Tyruliuose. Šiuo metu Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje veikia trys atliekų priėmimo aikštelės, kurių dvi bus įrengtos naujai (Šeduvoje ir Baisogaloje) ir atitiks visus keliamus šiandieninius aplinkosaugos reikalavimus.

Vietinė rinkliava dėl įgyvendinamų projektų nedidės

Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dėl maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo infrastruktūros sukūrimo ir naujai įrengtų aikštelių Šeduvoje ir Baisogaloje gyventojams nesikeis. Rinkliavos dydis gali kisti dėl savivaldybių pasirinktų maisto ir virtuvės atliekų surinkimo būdų, dažnio ir tam skirtų surinkimo priemonių įsigijimo kaštų. Gerėjant pakuotės atliekų ir antrinių žaliavų rūšiavimo pajėgumams bei papildomai rūšiuojant maisto ir virtuvės atliekas, mišrių komunalinių atliekų vežimo dažnis turi mažėti, o tai kompensuotų atskiro maisto ir virtuvės atliekų surinkimo sąnaudas ir dėl to gyventojams rinkliavos neturėtų auginti. Taip pat rinkliavos dydis gali kisti tik dėl Europos Sąjungos nustatytų reikalavimų griežtinimo aplinkosaugos srityje, kas galėtų turėti įtakos sąvartyno taršos mokesčio už sąvartyne šalinamas atliekas pasikeitimui, deginimo įkainių atliekų deginimo gamyklose pasikeitimui ir pan.

Naujų aikštelių įrengimui (preliminariai Šeduva – 2500 kv. m ir preliminariai Baisogala – 2000 kv. m) planuojama skirti 1,106 mln. Eur be PVM, iš kurių ES struktūrinių fondų lėšų dalis – 0,930 mln. Eur be PVM, Savivaldybės biudžeto dalis – 0,192 mln. Eur) be PVM.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija


Reklama