NAUJIENOS

Posėdžio metu priimti sprendimai 31 klausimu

Kategorija:

Miestas:
Liepos 3  d. Tauragės rajono savivaldybės didžiojoje salėje vyko tarybos posėdis, kurio metu priimti sprendimai 31 klausimu – patvirtinti mokymo įstaigų, jaunimo bei bendruomeninių organizacijų nuostatai, atsisveikinta su pareigas paliekančia suaugusiųjų mokymo centro direktore, pritarta projektų įgyvendinimui,  priimti sprendimai kitais rajono gyventojams aktualiais klausimais.
Posėdyje dalyvavo 23 tarybos nariai (nedalyvavo Jolanta Skrodenienė ir Eugenijaus Margio). Tradiciškai sugiedojus ,,Tautišką giesmę“, patvirtinus darbotvarkę, pradėti svarstymai.
Pritarta sprendimui atleisti iš pareigų
Atsižvelgdama į Tauragės suaugusiųjų mokymo centro direktorės Onos Sturonienės 2019 m. birželio 21 d. prašymą, taryba nusprendė 2019 m. liepos 3 d atleisti Oną Sturonienę iš Tauragės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus pareigų pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 55 straipsnio 1 dalį (darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių). Direktorei padėkota už atsakingai vykdytą darbą, palinkėta sėkmės kitose veiklose.
Patvirtinti nuostatai ir tarybų sudėtys
Vieningu  tarybos narių sprendimu patvirtinti Tauragės Tarailių progimnazijos, „Versmės“ gimnazijos ir Žalgirių gimnazijos nuostatai. Šių mokymo įstaigų vadovai įpareigoti pasirašyti nuostatus ir juos įregistruoti Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.
Patvirtinti jaunimo reikalų tarybos nuostatai ir tarybos sudėtis ( Donata Buciūtė – Tauragės Žalgirių gimnazijos prezidentė; Airidas Giedraitis – Tauragės Interact klubo pirmininkas; Tadas Kaminskas – Tauragės Interact klubo narys; Jokūbas Kurlinkus – Lietuvos moksleivių sąjungos Tauragės rajono mokinių savivaldų informavimo centro narys; Jūratė Mizeraitė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus specialistė; Julija Paltanavičiūtė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Centralizuotos buhalterijos skyriaus buhalterė; Tomas Raulinavičius – Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas; Neringa Simona Samoškaitė – Kauno kolegijos Tauragės skyriaus studentė; Nedas Tamašauskas – Lietuvos moksleivių sąjungos Tauragės rajono mokinių savivaldų informavimo centro pirmininkas; Dovydas Kaminskas- Tauragės rajono savivaldybės meras; Eglė Ramanauskaitė – tarybos narė, Matas Petraitis – tarybos narys).
Patvirtinti bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatai ir tarybos sudėtis (Palmyra Gylienė  – Tauragės miesto bendruomenės „Tauragės Jovarai“ pirmininkė;    Andžela Jakienė  –  Dacijonų kaimo bendruomenės pirmininkė;   Mindaugas Lukošaitis – kaimo bendruomenės „Kunigiškietis“ pirmininkas; Žilvinas Majus – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Tauragės miesto seniūnijos seniūno pavaduotojas; Lina Maraulienė – Adakavo bendruomenės pirmininkė; Rita Matemaitienė – Tauragės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė; Julija Paltanavičiūtė – Tauragės rajono savivaldybės Centralizuotos buhalterijos skyriaus buhalterė; Birutė Stankienė – Tauragės Ramovės bendruomenės narė; Laima Šveikauskienė – kaimo bendruomenės „Mažonų rytas“ pirmininkė; Virginija Eičienė- Tauragės rajono savivaldybės mero pavaduotoja; Vidas Bičkus- tarybos narys, Rima Bandzinaitė- Latožienė- tarybos narė.
Vieningai patvirtinti Tauragės  rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų viešų konkursų vadovų pareigoms eiti organizavimo nuostatai.
Patvirtintas neformaliojo vaikų švietimo įstaigų grupių skaičius
Tauragės rajono savivaldybės taryba nustatė Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigų grupių skaičių 2019–2020 mokslo metams: Tauragės moksleivių kūrybos centre – 58 grupės, Tauragės sporto centre – 58 grupės, Tauragės muzikos mokykloje – 32 grupės.

Patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius
Vieningai patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius Lauksargių globos namuose –  31.
Pritarta teikiamiems projektams
Posėdžio metu pritarta, kad melioracijos statinių naudotojų asociacijos „Aukštupių elbenta“, „Šunijos intakai“ ir „Agluonos intakas“ teiktų projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ įgyvendinimo taisykles, taikomas nuo 2019 metų. Tauragės rajono savivaldybė bus Asociacijų teikiamų projektų partnere.
Pritirta sprendimui pradėti rengti vėjo elektrinių išdėstymo Tauragės r. sav., Skaudvilės sen., Sauslaukio, Paprūdžių, Kavadonių, Daujotėlių ir Paverkalnio k. teritorijose, specialųjį planą.
Pakoreguotas planuojamų statyti objektų sąrašas
Vadovaujantis vietos savivaldos įstatymu, patvirtintu tvarkos aprašu bei atsižvelgiant į gyventojų prašymą, nuspręsta įtraukti daugiabučio gyvenamojo namo Tauragėje, J. Tumo-Vaižganto g. 127, gyventojų prašyme-paraiškoje nurodytus kiemo sutvarkymo darbus į planuojamų statyti objektų sąrašą. Nustatyta, kad prie šio sprendimo 1 punkte nurodytų darbų atlikimo Tauragės rajono savivaldybė prisidės 70 proc. bendros darbų vertės.
Pakeisti anksčiau priimtų sprendimų punktai
Posėdžio metu pakeistas Tauragės rajono savivaldybės neformaliojo mokinių sportinio ugdymo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 5 d. sprendimu „Dėl Tauragės rajono neformaliojo mokinių sportinio ugdymo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Pakeiti aprašo 2 ir  7 punktai.
Tarybos nariams pritarus, pakeistas Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 22 d. sprendimo „Dėl Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ priedas „Tauragės rajono savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų didžiausias leistinas pareigybių skaičius“.Nuspręsta pakeisti Piniginės socialinės paramos  nepasiturintiems Tauragės  rajono savivaldybės  gyventojams teikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 27 d. sprendimu „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Tauragės  rajono savivaldybės gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Posėdžio metu nuspręsta pakeisti Tauragės rajono valdybos 1998 m. balandžio 1 d. sprendimą „Dėl laikinos prekyvietės prie Dariaus ir Girėno ir Spaustuvės gatvių eksploatavimo“ ir jį papildyti 4 punktu: „4. Nustatyti prekyvietės eksploatavimo sutarties terminą – iki 2021 m. sausio 1 d.“
Nuspręsta pakeisti Tauragės rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo programos tvarkos aprašą, patvirtintą Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 20 d. sprendimu „Dėl Tauragės rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo programos tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir jį papildyti 14.4 papunkčiu:„14.4. jei jaunas neįgalus asmuo dirba ne pilnu etatu, kompensacija skaičiuojama proporcingai pagal 14.2 papunktį.“
Pritarta ilgalaikės paskolos ėmimui
Tarybos nariams pritarus, nuspręsta imti 360 000 Eur ilgalaikę paskolą Europos Sąjungos ar kitiems investiciniams projektams, kuriems yra pritarusi Tauragės rajono savivaldybės taryba, finansuoti. Paskolos grąžinimas ir palūkanų mokėjimas garantuojamas Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.
Perskaičiuotos kainos
Posėdžio metu nuspręsta nustatyti AB „Tauragės vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazines kainas (be pridėtinės vertės mokesčio).
Patvirtinti fiksuoti pajamų mokesčių dydžiai
Nuspręsta patvirtinti Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2020 metais vykdomai veiklai, sąrašą; Lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2020 metais vykdomai veiklai, dydžių sąrašą. Šis sprendimas įsigalios nuo 2020 metų sausio 1 dienos.
Priimti sprendimai nekilnojamo turto valdymo klausimais
Posėdžio metu priimtas sprendimas į  Tauragės rajono savivaldybės turto apskaitą įrašyti  bešeimininkį statinį –  kiemo rūsį, esantį Tauragės r. sav., Mažonų sen., Šaukėnų k., dėl fizinio ir funkcinio (technologinio) nusidėvėjimo netinkamu naudoti pripažinti valstybei nuosavybės teise priklausantį, Tauragės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomą ir Tauragės r. Lauksargių pagrindinės mokyklos naudotą  ilgalaikį materialųjį turtą.

Nuspręsta perduoti Tauragės rajono savivaldybės administracijos Mažonų seniūnijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – kitus inžinerinius statinius – krepšinio aikštelę, esančią Tauragės r. sav., Mažonų sen., Mažonų kaime, Gaurės seniūnijai perduoti valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – Durpyno gatvę, esančią Tauragės r. sav., Gaurės sen., Eičių kaime.
Priimtas sprendimas teikti įregistruoti valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre Tauragės rajono savivaldybės nuosavybės teisę į šiuos inžinerinius įrenginius (gatves): Versmės gatvę Tauragėje; L. Laurinsko gatvę Tauragėje.
Patvirtintos programos ir priemonių planas
Tarybos nariams pritarus, patvirtinta Tauragės rajono savivaldybės 2019–2020 metų korupcijos prevencijos programa. Šį sprendimą nurodyta paskelbti Teisės aktų registre ir Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje.
Vieningai patvirtinta Tauragės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programa. Netekusiu galios pripažintas Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 30 d. sprendimas „Dėl Tauragės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programos patvirtinimo“.


Inesa Vaigauskienė Kultūros skyriaus vyr. specialistė
 
Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė


Reklama