Po svarstymo pritarta pataisoms, kuriomis siūloma apibrėžti nepriekaištingos reputacijos kriterijus švietimo įstaigų vadovams
  NAUJIENOS

Po svarstymo pritarta pataisoms, kuriomis siūloma apibrėžti nepriekaištingos reputacijos kriterijus švietimo įstaigų vadovams

Kategorija:

Miestas:

Seimas, 90 parlamentarų balsavus už, vienam – prieš ir 9 susilaikius, po svarstymo pritarė Švietimo įstatymo pataisoms, kuriomis siūloma apibrėžti nepriekaištingos reputacijos kriterijus švietimo įstaigų vadovams bei kadencijos trukmę.

Siūloma nustatyta, kad valstybinės ar savivaldybės švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovo pareigybės aprašymą tvirtintų, švietimo įstaigos vadovą viešo konkurso būdu į pareigas penkeriems metams skirtų ir iš jų atleistų, viešą konkursą švietimo įstaigos vadovo pareigoms eiti organizuoja savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas) ar jos įgaliotas asmuo.

Įstatyme numatoma apibrėžti nepriekaištingos reputacijos kriterijus. Siūloma nustatyti, kad asmuo negalės būti laikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis būtų teistas už sunkų ir labai sunkų nusikaltimą, neatsižvelgiant į tai, ar teistumas yra išnykęs, ar panaikintas, ar teistas už kitą tyčinį nusikaltimą, – jeigu teistumas neišnykęs ar nepanaikintas; jis būtų atleistas iš valstybės tarnautojo pareigų už tarnybinį nusižengimą ar iš darbo, pareigų už darbo pareigų pažeidimą ir nuo atleidimo iš darbo, pareigų dienos nepraėjo treji metai; piktnaudžiautų alkoholiu, vartotų narkotines, psichotropines ar toksines medžiagas; jo elgesys ir veikla būtų nesuderinami su švietimo ir mokslo ministro patvirtinto Pedagogų etikos kodekso reikalavimais.

Įstatyme siūloma įtvirtinti, kad pasibaigus valstybinės ir savivaldybės švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovo penkerių metų kadencijai, jis iš būtų pareigų atleidžiamas, išskyrus atvejus, kai jis laimėtų viešą konkursą švietimo įstaigos vadovo pareigoms eiti ir būtų skiriamas į švietimo įstaigos vadovo pareigas naujai kadencijai. Valstybinės ir savivaldybės švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovas, baigęs penkerių metų kadenciją, turėtų teisę dalyvauti tos pačios švietimo įstaigos viešame konkurse vadovo pareigoms eiti tik tuomet, kai bent keturios iš penkių kasmetinių švietimo įstaigos vadovo veiklos ataskaitų per penkerių metų kadencijos laikotarpį būtų įvertintos gerai arba labai gerai.

Numatoma, kad likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki valstybinės ar savivaldybės švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovo kadencijos pabaigos, švietimo įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas) skelbtų viešą konkursą šios švietimo įstaigos vadovo pareigoms eiti.

Įstatyme siūloma įtvirtinti, kad švietimo įstaigos vadovo metų veiklos ataskaitą įvertinus nepatenkinamai dvejus metus iš eilės, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ar jos įgaliotas asmuo, savivaldybių švietimo įstaigų vadovų atveju – savivaldybės taryba priimtų sprendimą atleisti švietimo įstaigos vadovą iš pareigų ir nutraukti su juo sudarytą darbo sutartį per 10 darbo dienų nuo švietimo įstaigos vadovo metų veiklos ataskaitos įvertinimo, neišmokant jam išeitinės išmokos.

Jei švietimo įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija arba savivaldybės meras gautų informaciją (asmens skundą, informaciją apie tai, kad švietimo įstaigos vadovas įtariamas ar kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, visuomenės informavimo priemonėse paskelbtą ar kitokią informaciją) apie tai, kad švietimo įstaigos vadovas galimai padarė šiurkštų darbo pareigų pažeidimą arba nėra nepriekaištingos reputacijos, ši institucija arba jos įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokios informacijos gavimo dienos privalėtų pradėti tarnybinį patikrinimą. Jo laikotarpiu švietimo įstaigos vadovas privalėtų būti nušalintas nuo pareigų.

Jeigu tarnybinio patikrinimo metu būtų nustatyta, kad švietimo įstaigos vadovas padarė šiurkštų darbo pareigų pažeidimą, jis būtų atleidžiamas savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (dalyvių susirinkimo) ar jos įgalioto asmens sprendimu. Jeigu tarnybinio patikrinimo metu nenustatoma, kad buvo padarytas šiurkštus darbo pareigų pažeidimas, švietimo įstaigos vadovas būtų grąžinamas į eitas pareigas.

Įstatymu taip pat numatoma reglamentuoti Švietimo įstaigų vadovų rezervą.

Siūloma, kad pataisos įsigaliotų 2018 m. sausio 1 d.

Numatoma, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo į valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigas tam tikram nustatytam terminui paskirti asmenys toliau eitų atitinkamos įstaigos vadovo pareigas iki šio termino pabaigos; vadovai, kurie iki šio įstatymo įsigaliojimo buvo paskirti į švietimo įstaigos vadovo pareigas neterminuotai ir šio įstatymo įsigaliojimo dieną tos švietimo įstaigos vadovo pareigas ėjo penkerius ar mažiau metų, toliau eitų tos švietimo įstaigos vadovo pareigas penkerius metus nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos. Jeigu švietimo įstaigos vadovas nesutiktų dirbti pakeistomis darbo sąlygomis, jis būtų atleidžiamas iš švietimo įstaigos vadovo pareigų vadovaujantis Darbo kodekso nuostatomis dėl darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės.

Vadovų, kurie iki šio įstatymo įsigaliojimo būtų buvę paskirti į švietimo įstaigos vadovo pareigas neterminuotai ir šio įstatymo įsigaliojimo dieną tos švietimo įstaigos vadovo pareigas būtų ėję ilgiau kaip penkerius metus, vieši konkursai švietimo įstaigos vadovo pareigoms eiti būtų įvykdyti ne vėliau kaip:

iki 2019 m. sausio 1 d. – asmenims, kurie šio įstatymo įsigaliojimo dieną tos pačios švietimo įstaigos vadovo pareigas ėjo trisdešimt ir daugiau metų;

iki 2020 m. sausio 1 d. – asmenims, kurie šio įstatymo įsigaliojimo dieną tos pačios švietimo įstaigos vadovo pareigas ėjo daugiau kaip dvidešimt metų, tačiau ne daugiau kaip dvidešimt devynerius metus;

iki 2021 m. sausio 1 d. – asmenims, kurie šio įstatymo įsigaliojimo dieną tos pačios švietimo įstaigos vadovo pareigas ėjo daugiau kaip dešimt, tačiau ne daugiau kaip devyniolika metų;

iki 2022 m. sausio 1 d. – asmenims, kurie šio įstatymo įsigaliojimo dieną tos pačios švietimo įstaigos vadovo pareigas ėjo daugiau kaip penkerius metus, tačiau ne daugiau kaip devynerius metus.

 

Parengė

Informacijos ir komunikacijos departamento

Spaudos biuro vyriausioji specialistė

Saulė Eglė Trembo


Reklama