NAUJIENOS

Personalo formavimas ir valdymas – esminiai personalo vadybos elementai

Kategorija:

Miestas:
Tikriausiai daugeliui, ne tik baigusiems specialius studijas, tenka girdėti sąvoką „personalo vadyba“. Ja yra apibrėžiamas procesas, kuris natūraliai vyksta kiekvienoje organizacijoje, įmonėje ar įstaigoje ir susideda iš personalo valdymo ir personalo formavimo (organizavimo). Galima sakyti, jog ten, kur prasideda personalo valdymo sfera, baigiasi personalo formavimas (organizavimas).

Kuo skiriasi personalo formavimas (organizavimas) ir personalo valdymas?

Personalo formavimo (organizavimo) procesas yra personalo vadybos dalis, pasižyminti formalizuotumu bei glaudžiai siejama su galiojančiomis darbo teisės normomis ir įvairiomis su darbuotojais susijusiomis administracinėmis funkcijomis, kaip, pavyzdžiui, darbuotojų įdarbinimas ar atleidimas. Personalo valdymas taip pat yra personalo vadybos sudedamoji dalis, tačiau mažiau formalizuota bei tikslingai orientuota į gero, įgalinančio santykio tarp vadovo bei darbuotojų kūrimą ir sukurto santykio išlaikymą tam, kad asmuo galėtų kurti kuo didesnę vertę organizacijoje kuo ilgiau.

Kokias sritis apima personalo valdymas?

Personalo valdymu yra siekiama trijų pagrindinių tikslų tam, kad darbuotojai galėtų kurti kuo didesnę vertę organizacijoje kuo ilgiau: sukurti efektyvią įmonės darbuotojų motyvavimo sistemą; paskatinti pasitikėjimu ir pagarba grįstus santykius tarp įmonės vadovo bei įmonės darbuotojų; padidinti darbuotojų įsitraukimo į įmonės veiklas bei jų pasitenkinimą darbu. Ši personalo vadybos dalis apima organizacijos valdymo metodų ir stilių pasirinkimą, darbuotojų motyvavimą, pasitenkinimo darbu valdymą, darbuotojų veiklos vertinimą, darbuotojų psichosocialinės ir sveikatos saugos užtikrinimą ir daugelį kitų sričių.

Kokias sritis apima personalo formavimas (organizavimas)?

Personalo planavimas – viena iš personalo formavimo (organizavimo) funkcijų. Iš esmės personalo planavimas yra procesas, kurio metu yra nustatomas realus darbuotojų poreikis įmonėje. Sistemingai atliekant personalo planavimą, užtikrinama, kad įmonėje dirbs reikiamos kvalifikacijos darbuotojai ir jų skaičius bus optimalus. Pasak specialistų, įmonė, kuri atsakingai žiūri į personalo planavimo procesą, su personalo trūkumo problema susiduria tik itin išskirtiniais atvejais, o tokie atvejai, kaip darbuotojų kaita, išėjimas į pensiją, vaikų priežiūros atostogas ir pan. neturi neigiamos įtakos įmonės procesams, nes įmonė tam paprasčiausiai yra pasiruošusi.

Darbų analizė – tai dar viena personalo formavimo (organizavimo) funkcija. Šios funkcijos turinį sudaro šešios pagrindinės veiklos, t. y., darbų analizės informacijos panaudojimo tikslų nustatymas, analizuojamų darbų įvardijimas, duomenų apie įmonėje vykdomus darbus surinkimas, surinktos informacijos apie darbus analizė, darbų analizės informacijos pritaikymas bei reguliarus darbų analizės informacijos atnaujinimas.

Dar viena personalo formavimo (organizavimo) funkcija – darbuotojų paieška ir atranka, kuri yra įmonės aprūpinimo darbuotojais proceso dalis. Darbuotojų laisvoms darbo pozicijoms užimti gali būti ieškoma ir pačios įmonės viduje, ir pritraukiant potencialius komandos narius iš išorės. Komandos narių pritraukimui iš išorės yra naudojami įvairūs darbuotojų paieškos ir atrankos metodai.

Darbuotojų samda taip pat yra įvardijama kaip viena iš personalo formavimo (organizavimo) funkcijų. Atrinktus kandidatus tam, kad jie taptų pilnateisiais komandos nariais, būtina įdarbinti. Būtent apie tai ir byloja ši personalo formavimo (organizavimo) funkcija.

Naujai priimtus darbuotojus tam, kad jie kaip galima greičiau įsilietų į komandą ir taptų visaverčiais jos nariais, reikia adaptuoti. Darbuotojų adaptacija – tai dar viena personalo formavimo (organizavimo) funkcija. Personalo ugdymas ir kvalifikacijos kėlimas – ne ką mažiau svarbi personalo formavimo (organizavimo) funkcija. Jos tikslas – auginti darbuotojų potencialą, kelti jų kompetencijas ir ugdyti gebėjimus prisitaikyti prie kintančių sąlygų.

Darbuotojų atleidimas – paskutinė iš personalo formavimo (organizavimo) funkcijų, žyminti darbo santykių pabaigą.
Plačiau apie personalo formavimą (organizavimą) galite sužinoti čia.
 
 Aistė Bielinė
 

Reklama