Nemo debet esse iudex in propria causa
  NAUJIENOS

Nemo debet esse iudex in propria causa


Miestas:
Lietuviškai šis posakis teigia, kad niekas negali būti teisėju savo paties byloje. Tai reiškia, kad tam pačiam subjektui negalima kartu ir vykdyti veiklą, ir kontroliuoti, kaip ji yra vykdoma. Siekiant laikytis skaidrumo, lygiateisiškumo ir nepriklausomumo principų, būtinas šių funkcijų atskyrimas ir padalinimas. Šiuo metu Lietuvoje galiojantys įstatymai savivaldybėms sudaro galimybę kontroliuoti savo pačios veiklą.
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje užtikrinama savivaldos teisė numatytiems valstybės teritorijos administraciniams vienetams ir apibrėžia kompetenciją veikti laisvai ir savarankiškai. Tai reiškia, kad savivaldybės turi tam tikrą savarankiškumą organizuojant ir vykdant veiklą, bet tik tiek, kiek tai leidžia įstatymai. Tačiau Konstitucija numato teisę Seimui steigti savivaldybių kontrolės institucijas, jų sistemą ir įstatymu nustatant įgaliojimus.
Pagal galiojantį teisinį reglamentavimą, savivaldybės ir jai priklausančių įmonių kontrolę (auditą) atlieka savivaldybės kontrolierius, kuris yra tiesiogiai atskaitingas savivaldybės tarybai. Toks teisinis reguliavimas, kai savivaldybės kontrolės (audito) funkcijas atlieka tikrinamam subjektui atskaitingas asmuo, neleidžia užtikrinti savivaldybės kontrolės (audito) principų: skaidrumo, nepriklausomumo, lygiateisiškumo. Todėl būtina keisti galiojantį teisinį reglamentavimą savivaldybės kontrolės (audito) funkcijas perduodant nepriklausomam subjektui – Valstybės kontrolei.
Seimo nario Andriaus Palionio iniciatyva, kurią palaikau kartu su Seimo nariais Ramūnu Karbauskiu ir Valiumi Ąžuolu, parengtas Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo siūlomos šios pareigos savivaldybės kontrolės komitetui:
1) savivaldybės kontrolieriaus ataskaitos pagrindu rengia ir teikia savivaldybės tarybai išvadas dėl savivaldybės turto ir lėšų naudojimo teisėtumo, tikslingumo ir efektyvumo;
2) siūlo savivaldybės tarybai atlikti nepriklausomą savivaldybės turto ir lėšų naudojimo bei savivaldybės veiklos auditą, teikia savo išvadas dėl audito rezultatų;
3) savivaldybės kontrolieriaus ar savo iniciatyva išklauso institucijų, įstaigų ir įmonių vadovus dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atlikto finansinio ir veiklos audito metu nustatytų trūkumų ar teisės aktų pažeidimų pašalinimo, prireikus kreipiasi į savivaldybės administracijos direktorių arba savivaldybės tarybą dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos reikalavimų įvykdymo;
4) dirba pagal savivaldybės tarybos patvirtintą veiklos programą ir kiekvienų metų pradžioje už savo veiklą atsiskaito savivaldybės tarybai reglamento nustatyta tvarka;
5) nagrinėja iš asmenų gaunamus pranešimus ir pareiškimus apie savivaldybės administracijos, įmonių, įstaigų ir jų vadovų veiklą ir teikia dėl jų siūlymus savivaldybės administracijai ir savivaldybės tarybai.
Pataisos projektu Valstybės kontrolei siūloma savivaldybės kontrolės ir audito funkcijoms įgyvendinti steigti juridinį asmenį – savivaldybės kontrolės ir audito tarnybą. Šiai tarnybai vadovautų ir už jos veiklą atsakytų savivaldybės kontrolierius.
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba turėtų savo antspaudą su pavadinimu ir savivaldybės herbu. Savivaldybės kontrolierius būtų atskaitingas Valstybės kontrolei. Valstybės kontrolė biudžete nustatytų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai skiriamų asignavimų dydį.
Tuo pačiu siūloma koreguoti ir Valstybės kontrolės pareigas. Teikiamu projektu numatoma, kad Valstybės kontrolė:
1) sudaro pretendentų į savivaldybės kontrolieriaus pareigas atrankos komisiją;
2) priima sprendimus dėl savivaldybės kontrolieriaus priėmimo į pareigas ir atleidimo iš jų;
3) steigia savivaldybės kontrolės ir audito tarnybą;
4) nustato didžiausio valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičių;
5) svarsto ir tvirtinta savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos metinę ataskaitą;
6) nustato savivaldybės kontrolieriaus darbo užmokesčio dydį;
7) tvirtina savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatus;
8) suteikia savivaldybės kontrolieriui, kai savivaldybės kontrolieriaus nėra, – jo pavaduotojui atostogas, siunčia savivaldybės kontrolierių, kai savivaldybės kontrolieriaus nėra, – jo pavaduotoją į komandiruotes;
9) svarsto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kitų metų veiklos plano projektą ir teikia pasiūlymus dėl šio plano projekto papildymo ar pakeitimo, nustatyta tvarka iki einamųjų metų lapkričio 5 dienos grąžina šį plano projektą savivaldybės kontrolieriui tvirtinti;
10) įvertina savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ateinančių metų veiklos planui vykdyti reikalingus asignavimus ir skiria juos;
11) užtikrina savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos finansinį, ūkinį, materialinį aptarnavimą, neviršydama savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos išlaidų sąmatos;
12) svarsto savivaldybės kontrolieriaus parengtą ataskaitą dėl jo savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano įvykdymo, jos pagrindu rengia išvadas dėl savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos;
13) periodiškai (kartą per ketvirtį) svarsto, kaip vykdomas savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planas.
Siūlomi Vietos savivaldos įstatymo pakeitimai leistų užtikrinti skaidrią ir nepriklausomą savivaldybių kontrolierių veiklą, siekiant gauti objektyvius kontrolės (audito) rezultatus. Savivaldybių kontrolieriai būtų atskaitingi Valstybės kontrolei, o ne savivaldybių tarybai, kaip yra dabar.

Rimantė Šalaševičiūtė
Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė
 

 

Reklama