NAUJIENOS

Neatlygintiną akciją rengia bičiulės

Kategorija:

Miestas:

Kelmės visuomenės sveikatos biuras, vadovaujamas Linos Balčiūnienės, surengė neatlygintinos kraujo donorystės akciją Kelmėje. Akcijos globėja – Seimo narė Alma Monkauskaitė. Iš viso duoti kraujo atėjo  87 miesto ir rajono gyventojai.  Iš jų pirmą kartą kraujo davė  35, nors pasiryžusių buvo 47. Krau­jo do­va­no­jo 71 Kel­mės mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jas. Iš še­šio­li­kos krau­jas ne­bu­vo paim­tas dėl svar­bių prie­žas­čių. Jau­noms mer­gi­noms trū­ko svo­rio, nes krau­jo do­no­rai tu­ri sver­ti bent 50 ki­log­ra­mų. Kai ku­rių bu­vo per že­mas he­mog­lo­bi­nas, krau­jos­pū­dis.

Nors mo­bi­lus krau­jo su­rin­ki­mo punk­tas Lais­vės gy­nė­jų aikš­tė­je dar­bą pra­dė­jo kiek po 11 va­lan­dos, žmo­nės jau anks­čiau bū­ria­vo­si, no­rė­da­mi paau­ko­ti sa­vo krau­jo. Pir­mą kar­tą tap­ti do­no­rais nu­spren­dė ir ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­rė, Kel­mės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro di­rek­to­rė Li­na Bal­čiū­nie­nė, kar­tu su tik pil­na­me­tys­tės su­lau­ku­siu sū­nu­mi Er­man­du. „Jau­čiuo­si ge­rai, la­bai ge­rai. Ma­lo­nus jaus­mas, kai su­vo­ki, jog ta­vo krau­jas ga­li pa­dė­ti ki­tam“ , – sakė Lina. Po pie­tų iš Už­ven­čio at­vy­ko gru­pė žmo­nių su mo­ky­to­ja Jū­ra­te Ma­zi­liaus­kie­ne, prieš ke­le­tą me­tų pel­niu­sia Šiau­lių kraš­to ge­riau­sios do­no­rys­tės or­ga­ni­za­to­rės var­dą. Ji pa­ti au­ko­ja krau­jo. Pas­ku­ti­niai do­no­rai pa­la­pi­nę pa­li­ko vi­sai be­si­bai­giant dar­bo die­nai. Krau­jo au­ko­jo ir vi­sai jau­ni, tik aš­tuo­nio­li­kos su­lau­kę jau­nuo­liai, ir vy­res­ni žmo­nės. Už auk­są bran­ges­nio krau­jo do­va­no­jo tiek mo­te­rys, tiek ir vy­rai. Neat­ly­gin­ti­nos krau­jo do­no­rys­tės ak­ci­jos Kel­mė­je or­ga­ni­za­to­rė Li­na Bal­čiū­nie­nė dė­ko­jo vi­siems už su­pra­ti­mą, mo­kė­ji­mą da­lin­tis. Kel­miš­kiams, ne­mo­ka­mai au­ko­ju­siems krau­jo, gra­žių žo­džių ne­gai­lė­jo ir Na­cio­na­li­nio krau­jo cent­ro Šiau­lių mo­bi­laus krau­jo su­rin­ki­mo punk­to ko­man­da. Geru žodžiu Lina minėjo ir donorų darbdavius – po akcijos ne vienas aukotojas turėjo galimybę pailsėti, atgauti jėgas.

Emilija Kvietkuvienė
Kelmės skyriaus spaudos atstovė

Pinu trispalvę

Žygis Pagramančio regioniniame parke

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus VareikisReklama