NAUJIENOS

Naujam gyvenimui keliasi Linkuvos karmelitų vienuolynas

Kategorija:

Miestas:
Pakruojo rajono Linkuvos miestelis turtingas renesansine bažnyčia. Apžiūrint bažnyčią, kiekvieno žvilgsnis užkliūva už karmelitų vienuolyno, prisiglaudusio prie šventoriaus. Senosios regulos karmelitų vienuolynas pastatytas XVIII amžiaus antrojoje pusėje.

Vie­nuo­liai kar­me­li­tai Lin­ku­voje veikė apie du šim­tus me­tų. Pir­ma­sis me­di­nis vie­nuo­ly­no pa­sta­tas prie baž­ny­čios iš­ki­lo 1689 metais. Po me­tų ki­lo gais­ras ir vie­nuo­ly­nas su­de­gė. Ki­to pa­sta­to sta­ty­bos už­tru­ko – iki 1754 me­tų vie­nuo­ly­nas bu­vo vie­no, su baž­ny­čia su­jung­to, kor­pu­so. 1755 ir 1761 me­tais pa­sta­ty­ti dar du vie­nuo­ly­no kor­pu­sai su skliau­ti­niais alaus rū­siais. Vi­sas vie­nuo­ly­no an­samb­lis su už­da­ru kie­mu baig­tas tik 1773 metais.

Vie­nuo­liai už­siė­mė pa­ra­pi­nė­mis mi­si­jo­mis ir re­ko­lek­ci­jo­mis, pri­žiū­rė­jo ir puo­šė baž­ny­čią. Jie suteikda­vo pir­mą­ją pa­gal­bą li­go­niams, šelp­da­vo var­gin­gai gy­ve­nan­čius, dirb­da­vo pa­ra­pi­nė­je mokyk­loje, ku­rios me­di­nį pa­sta­tą bu­vo pa­sta­tę sa­vo lė­šo­mis.

Vie­nuo­ly­ne bu­vo įsteig­tas no­vi­cia­tas. Pir­mo­ji bib­lio­te­ka Lin­ku­vo­je taip pat pri­klau­sė kar­me­li­tams. Ka­dan­gi kar­me­li­tai rė­mė 1831 metų su­ki­li­mą, po me­tų ca­ro val­džia vie­nuo­ly­ną už­da­rė.

Ta­ry­bi­niais me­tais vie­nuo­ly­no pa­tal­pos bu­vo nau­do­ja­mos ir kaip san­dė­lis, ir bu­vo įreng­ti bu­tai.
Prieš porą dešimtmečių vienuolyną buvo ketinama restauruoti, pritaikant jį piligrimystei. Buvo atlikti žvalgomieji polichrominiai ir architektūriniai tyrimai, pašalinta avarinė grėsmė. Tačiau vienuolyno restauravimui lėšų vis neatsirasdavo. Tik pastaraisiais metais reikalai pasistūmėjo. Praėjusių metų gruodžio pradžioje Pakruojo rajono savivaldybę pasiekė džiugios žinios – Vyriausybės nutarimu Linkuvos karmelitų vienuolyno ansamblio vienuolyno namo statybos darbams papildomai skirta 247 tūkst. eurų. 200 tūkst. eurų buvo skirta ankstesniu nutarimu. Iš viso šiais metais Vyriausybė šiam objektui skyrė  447 tūkst. eurų. 
Gruodžio 17 d. pasirašyta finansavimo sutartis su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, tvarkomi visi reikalingi dokumentai. Galvojant apie tolesnes objekte vykstančių darbų finansavimo perspektyvas, pradėtas rengti investicinis projektas.

Šiuo metu daugiausiai dirbama kuriant pastato įveiklinimo viziją. Po restauracijos šis unikalus objektas tarnaus bažnytinėms, kultūrinėms, švietimo ir visuomeninėms reikmėms, o svarbiausia – bus pritaikytas turizmui.
Sausio–vasario mėnesiais pabaigti rengti ir Pakruojo rajono savivaldybės atstovams pristatyti du investiciniai projektai: „Linkuvos karmelitų vienuolyno ansamblio vienuolyno namo, esančio Varpo g. 13, Linkuvos m., Pakruojo r. sav. atnaujinimas“ bei „Pakruojo baseino statyba“. Praėjusiais metais šių investicinių projektų rengimui pritarė rajono tarybos nariai, netrukus paruošti dokumentai bus pristatyti visuomenei.

Investicinius projektus nuspręsta parengti norint išsiaiškinti ilgalaikes minimų objektų veiklos perspektyvas, statybos ir tvarkymo kaštus, rajono ir regiono konkurencinę aplinką, lankytojų srautus, ekonominį pelningumą ir kitus svarbius rodiklius. Parengus investicinius projektus, po jų pristatymo gyventojams, savivaldybė planuoja ieškoti finansinių galimybių būsimiems darbams įgyvendinti.

Parengta pagal Pakruojo rajono savivaldybės inf.
 

Reklama