NAUJIENOS

Kviečiame nevyriausybines organizacijas dalyvauti projekto „Tauragės rajono savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai“ partnerių atrankoje

Kategorija:

Miestas:
Tauragės rajono savivaldybės administracija skelbia pakartotiną paraiškų priėmimą Tauragės rajono savivaldybės bendruomeninių šeimos namų projekto partnerių atrankos konkursui.
 
Konkurso tikslas - sudaryti sąlygas šeimai gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusias krizes bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.
 
Galimi pareiškėjai (Partneriai):
nevyriausybinės organizacijos; viešieji ir privatieji juridiniai asmenys; fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę komercinę veiklą, turintys patirties bei kompetencijos teikiant kompleksines paslaugas šeimai arba panašaus pobūdžio veikloje.
 
Projekto partneriai turi pateikti paslaugų įgyvendinimo programą, kurioje numatomos kokybiškos, kompleksiškai teikiamos paslaugos šeimai:
pozityvios tėvystės mokymai;
psichosocialinė pagalba;
šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos;
mediacijos paslaugos;
vaikų priežiūros paslaugos;
pavėžėjimo paslaugos.
 
Atkreipiame dėmesį, kadplanuojamos darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos turi neviršyti atitinkamos specializacijos ir kvalifikacijos darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio. Nustatant įkainį rekomenduojama vadovautis vidutiniu darbo užmokesčio įkainiu taikomu atitinkamoms pareigybėmis įstaigoje/organizacijoje, ūkinę komercinę veiklą vykdančio fizinio asmens taikomu darbo užmokesčiu už tas pačias funkcijas ir (ar) pareigas, naudotis Lietuvos statistikos departamento skelbiamais duomenimis.
 
Prioritetai teikiami Partneriams, kurie:
turi kitų finansavimo šaltinių;
turi galimybę teikti ne mažiau kaip 3 numatytas paslaugas;
turi partnerių, yra sudarę bendradarbiavimo sutartį;
turi galimybę užtikrinti paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos ar / ir sudaryti galimybę gauti mobilias paslaugas pagal poreikį šeimos ar asmens gyvenamojoje teritorijoje ar namuose;
vieną programą teikia keli Partneriai (jungtinę).
 
Projekto trukmė – 36 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.
 
Paraiškų teikėjai turi užpildytiTauragės rajono savivaldybės bendruomeninių šeimos namų projekto partnerių atrankos programos paraišką (Aprašo 1 priedas). Vieną paraiškos egzempliorių kartu su kitais Tauragės rajono savivaldybės bendruomeninių šeimos namų projekto partnerių atrankos tvarkos apraše numatytais dokumentais iki 2017 m. rugsėjo 8 d. (įskaitytinai) pateikti adresu: Respublikos g. 2, Tauragė, 201 kab., registruotu laišku ar per pašto kurjerį, arba tiesiogiai pristatant nurodytu adresu.
Kompiuterinėje laikmenoje pateikiama elektroninė programos paraiškos kartu su pridedamais dokumentais versija. Ant elektroninės laikmenos turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas.
 
Išsamesnė informacija teikiama: tel. 8 446 62 836, 8 640 54 475 ar atvykus į Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių.
 
TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ŠEIMOS NAMŲ PROJEKTO PARTNERIŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠAS
 
TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ŠEIMOS NAMŲ PROJEKTO PARTNERIŲ ATRANKOS PROGRAMOS PARAIŠKA


patvirtinta
Tauragės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2016m. spalio 4 d. įsakymu
Nr. 5-1073
 
TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENINIŲ ŠEIMOS NAMŲ PROJEKTO PARTNERIŲ ATRANKOSTVARKOS APRAŠAS
 
 
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Projekto ,,Tauragės rajono savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai“ (toliau –Projektas) partnerių atrankos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja reikalavimus projekto paslaugų teikėjams irprogramų turiniui;partnerių atrankos konkurso organizavimo tvarką; partnerių atrankos komisijos (toliau – Komisija) sudarymą ir darbo organizavimą; partnerių sąrašo sudarymo tvarką ir kitus klausimus, susijusius su Projekto partnerių atranka.
2. Projekto partnerių atranką (toliau – Atranka) organizuoja ir vykdo Tauragės rajono savivaldybės administracija. Atranka organizuojama siekiant užtikrinti skaidrią, viešą ir objektyviais kriterijais paremtą Projekto partnerių atranką Tauragės rajono savivaldybėje, vadovaujantis Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016–2020 m. veiksmų planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. A1-133 „Dėl Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016–2020 m. veiksmų plano patvirtinimo“,ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai” projektų finasavino sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. A1-364 ,,Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 ,,Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finasavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“.
3. Informacija apie Atranką skelbiama Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.taurage.lt.
4. Atrankos tikslas – kokybiškų kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai užtikrinimas. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu. Projekto partneriai turi pateikti paslaugų įgyvendinimo programą, kurioje numatomos kokybiškos, kompleksiškai teikiamos paslaugos šeimai:
4.1. pozityvios tėvystės mokymai;
4.2. psichosocialinė pagalba;
4.3. šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos;
4.4. mediacijos paslaugos;
4.5. vaikų priežiūros paslaugos;
4.6. pavėžėjimo paslaugos.
5. Galimi pareiškėjai (toliau – Partneris):
5.1. nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;
5.2. viešieji ir privatieji juridiniai asmenys;
5.3. fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę komercinę veiklą.
6. Projekto trukmė – 36 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.
7. Apraše vartojamos sąvokos:
7.1. Bendruomeniniai šeimos namai – savivaldybės teritorijoje veikianti savivaldybės įstaiga, kuri koordinuoja, organizuoja ir užtikrina Aprašo 4.1–4.6 papunkčiuose nurodytų paslaugų teikimą šeimoms, teikia informaciją apie visas savivaldybės teritorijoje teikiamas paslaugas šeimai, tarpininkauja tarp paslaugų teikėjų ir gavėjų;
7.2. Kompleksiškai teikiamos paslaugos šeimai – vienos ar kelių rūšių paslaugos, skirtos šeimai įgalinti, t. y. šeimą palaikančioms ir pozityvią jos raidą užtikrinančioms socialinėms, psichologinėms, saugumo galimybėms stiprinti:
7.2.1. pozityviosios tėvystės mokymai – paslaugos, teikiamos šeimoms, norinčioms tobulinti ar įgyti tėvystės įgūdžių, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes bei padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes;
7.2.2. psichosocialinė pagalba – pagalba asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems traumuojančius emocinius išgyvenimus (ligas, netektis, skyrybas ir kt.), ir jų šeimoms, artimiesiems, apimanti socialinę, psichologinę, psichoterapinę pagalbą, sielovadą, taip pat pagalbą įveikiant priklausomybes nuo psichoaktyviųjų medžiagų, lošimų ir kt.;
7.2.3. šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos – įvairius šeimos gyvenime reikalingus įgūdžius, nuostatas ugdantys grupių užsiėmimai, šeimų klubų veikla, mokymai šeimos finansų planavimo ir valdymo srityje, šeimų stovyklų organizavimas, neformalios pagalbos, savanorystės skatinimas ir kt.;
7.2.4. mediacijos paslaugos – paslaugos, teikiamos neteisminiam civilinių ginčų taikinamajam tarpininkavimui, siekiant taikaus ginčų, tarpusavio konfliktų sprendimo;
7.2.5. vaikų priežiūros paslaugos – valandinės vaiko priežiūros paslaugos, kurios gali būti teikiamos ne ilgiau kaip 4 val. per dieną visiems tėvams (įtėviams, globėjams), auginantiems vaikus (įvaikius, globotinius) nuo trejų metų amžiaus iki kol vaikas pradės lankyti bendrojo lavinimo įstaigą. Vaikų priežiūros paslaugos teikiamos paslaugų teikėjo numatytose tam tinkamose patalpose nuo 6 iki 22 val.; jei tėvai (įtėviai, globėjai) gauna Veiksmų plano 25.1.1–25.1.4 papunkčiuose nurodytas paslaugas ir paslaugų gavimo metu yra poreikis gauti vaiko priežiūros paslaugą, vaiko priežiūros paslauga jiems privalo būti teikiama;
7.2.6. pavėžėjimo paslauga asmenims, dalyvaujantiems Veiksmų plano 25.1.1–25.1.5 papunkčiuose nurodytose veiklose, jei nėra pakankamų galimybių naudotis viešuoju transportu (viešojo transporto visai nėra arba yra jis neužtikrina, kad paslaugų gavėjas laiku atvyktų į paslaugų teikimo vietą ir dėl to jam negali būti suteiktos paslaugos numatyta apimtimi) ar asmeniniu transportu;
8. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme vartojamas sąvokas.
9. Projekto tikslinė grupė yra šeima – Tauragės rajono savivaldybėje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai ir asmenys, turintys ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Tauragės rajone.
 
II SKYRIUS
REIKALAVIMAI PROJEKTO PARTNERIUI
 
10. Atrankai projektus gali teikti Partneriai, siekiantys būti įtraukti į Partnerių sąrašą ir atitinkantys šias sąlygas:
10.1. atitikti Partnerio statusą, kaip nurodyta 5 punkte;
10.2. Partneriu gali būti tik Tauragės rajono teritorijoje veikiančios nevyriausybinėsorganizacijos, fiziniai ir / ar juridiniai asmenys;
10.3. turi patirties bei kompetencijos, teikiant kompleksines paslaugas šeimai arba panašaus pobūdžio veikloje;
10.4. turi pakankamus žmogiškuosius išteklius, reikalingus Aprašo 4.1–4.6 papunkčiuose nurodytoms funkcijoms atlikti (turintys socialinio darbuotojo, socialinio pedagogo, pedagogo arba edukologo, psichologo ir kt. išsilavinimą);
10.5. turi patalpas ir transportą, reikalingus Aprašo 4.1–4.6 papunkčiuose nurodytoms funkcijoms atlikti;
10.6. yra įvykdęs pareigas, susijusias su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu;
10.7. nėra iškeltos bylos dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis nėra likviduojamas, nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;
10.8. nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl paramos skyrimo iš ES ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų naudojimo pažeidimo;
10.9. vadovas ar kitas darbuotojas, įgyvendinsiantis projektą, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už profesinės veiklos pažeidimus;
10.10. pareiškėju ir jo partneriu gali būti tik juridiniai asmenys. Nei pareiškėju, nei jo partneriu negali būti juridinių asmenų filialai ir/ar atstovybės.
11. Prioritetas (įvertinant balais) teikiamas Partneriams, kurie:
11.1. turi kitų finansavimo šaltinių;
11.2. turi galimybę teikti ne mažiau kaip 3 numatytas paslaugas;
11.3. turi partnerių, yra sudarę bendradarbiavimo sutartį;
11.4. turi galimybę užtikrinti paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos ar / ir sudaryti galimybę gauti mobilias paslaugaspagal poreikįšeimos ar asmens gyvenamojoje teritorijoje ar namuose;
11.5. vieną programą teikia keli Partneriai (jungtinę).
12. Projekto metu privaloma įgyvendinti viešinimo priemones.
 
III SKYRIUS
PROGRAMOMS TAIKOMI REIKALAVIMAI
 
13. Programoje turi būti nurodytas paslaugos pavadinimas, planuojamos lėšos ir jų pagrindimas, paslaugų gavėjų skaičius (ne mažiau kaip 220 asmenų per projekto įgyvendinimo laikotarpį), trumpas ir aiškus organizacijos vykdomų veiklų aprašymas arba patirtis panašiuose  projektuose. Atrankai teikiamos programos turi:
13.1. sudaryti sąlygas šeimai gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos ar / ir sudaryti galimybę gauti mobilias paslaugaspagal poreikį(šeimos ar asmens gyvenamojoje teritorijoje ar namuose);
13.2. įgalinti šeimą ir (ar) asmenį spręsti krizines situacijas, susijusias su fizinių, emocinių, saugumo, socialinių, vaikų ugdymo, tarpusavio santykių, orumo, saviraiškos poreikių patenkinimu;
13.3. plėtoti galimybes gauti kokybiškas vaikų priežiūros paslaugas gerinant šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimą;
13.4. vykdyti prevencinę veiklą bendruomenėse, ugdant ir skatinant pilietiškumą bei bendruomeniškumą;
14. Rengiant ir pateikiant programą:
14.1.pridėti veiklų, kurios numatomos vykdyti pagal Aprašo 4.1–4.6 papunkčius, aprašymus;
14.2. numatyti, kokiai tikslinei grupei ir kokiam asmenų skaičiui bus teikiamos paslaugos;
14.3.pateikti informaciją apie organizaciją. Jei planuojama jungtinė veikla – informaciją apie kiekvieną partnerį;
14.4. pateikti projekto išlaidų sąmata;
14.5. nurodyti kitus veiklai vykdyti reikalingus išteklius (turimos patalpos, įranga, tranporto priemonė, duomenys apie darbuotojus ir savanorius);
14.6. pateikti asmenų, kurie teiks programoje numatytas paslaugas, gyvenimo aprašymus (CV).
15. Atrankai negali būti teikiama programa, kuri:
15.1. tikslingai skirta atostogoms ir (ar) turizmui;
15.2. siekia pelno;
15.3. kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui ar viešajai tvarkai;
15.4. neprisideda prie moterų ir vyrų lygybės principo įgyvendinimo ir skatina diskriminavimą dėl lyties, rasės, negalios ir (ar) bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia nepagarbą Lietuvos valstybės tautiniams ir religiniams jausmams ar simboliams;
15.5. bet kokiomis kitomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus;
 
IV SKYRIUS
PROGRAMŲ TEIKIMAS ATRANKAI
 
16. Atrankos konkursui teikiamą programos paraišką Partneris užpildo pagal Aprašo 1 priede nustatytą formą.
17. Paraiška turi būti pasirašyta asmens, turinčio teisę veikti įstaigos, organizacijos vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas bei patvirtinta antspaudu, jei tokį antspaudą Partneris privalo turėti.
18. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu lietuvių kalba, atspausdinta ir kartu su kitais teikiamais dokumentais susegta į aplanką. Visi paraiškos bei prie jos pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti. Paraiškos ir prie jos pridedamų dokumentų numeracija turi būti ištisinė. Paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinta atrankos dalyvio ar jo įgalioto asmens parašu, nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos bei paraišką sudarančių lapų skaičius.
19. Kartu su paraiška Atrankai privaloma pateikti šiuos dokumentus:
19.1. atrankos dalyvio įstatų bei VĮ Registrų centro išduoto registracijos pažymėjimo  kopiją;
19.2.dokumento, pagrindžiančio teisę naudotis patalpomis, kuriose vyktų Apraše nurodytos veiklos, kopiją;
19.3. dokumento, apie turimą transporto priemonę, Aprašo 4.6 papunktyje nurodytai veiklai vykdyti, kopiją;
19.4. Atrankos dalyvio veiklos ataskaitą už praėjusiais kalendoriniais metais vykdytą veiklą, patvirtintą vadovo ar įgalioto asmens parašu ir atspaudu, jei antspaudą privalo turėti;
19.5. Atrankos dalyvio vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą laisvos formos pažymą, kad:
19.5.1. nėra iškeltos bylos dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba ji nėra likviduojama, nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;
19.5.2. nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl paramos skyrimo iš ES ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų naudojimo pažeidimo;
19.5.3. neturi neįvykdytų mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo įsipareigojimų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;
20. Atrankos dalyvis gali pateikti ir kitus dokumentus ir (ar) informaciją, galinčius padėti vertinti paraišką.
21. Kompiuterinėje laikmenoje pateikiama elektroninė programos paraiškos kartu su pridedamais dokumentais versija. Ant elektroninės laikmenos turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas.
22. Visos 19 punkte išvardytų dokumentų kopijos privalo būti patvirtintos laikantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimų.
23. Projektas turi būti pateiktasne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo oficialaus paskelbimo Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.taurage.lt, adresu: Respublikos g. 2, Tauragė, 201 kab., registruotu laišku ar per pašto kurjerį, arba tiesiogiai pristatant nurodytu adresu.
24. Projektas, atneštas po 23 punkte nurodyto termino, nebus priimtas. Vokas, gautas registruotu paštu su pašto žyma, rodančia, kad paraiška išsiųsta po 23 punkte nurodyto termino, nebus registruojamas ir bus grąžintas Atrankos dalyviui.
25. Atrankos dalyvis iki galutinio paraiškų pateikimo termino turi teisę pakeisti arba atšaukti savo pateiktą paraišką. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad paraiška atšaukiama, pripažįstamas galiojančiu, jeigu Atrankos komisija jį gauna pateiktą raštu iki paraiškų pateikimo termino pabaigos.
V SKYRIUS
KOMISIJOS SUDARYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS
 
26. Atrankos konkursui pateiktas paraiškas vertina ir siūlymus dėl Partnerių sąrašo sudarymo teikia komisija, kurios sudėtį tvirtina Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktorius (toliau – Komisija). Komisija sudaroma ne mažiau kaip iš 5 narių.
27. Komisijos darbą organizuoja ir jai vadovauja Komisijos pirmininkas, jo nesant – pirmininko pavaduotojas ar kitas Komisijos pirmininko įgaliotas Komisijos narys. Komisiją techniškai aptarnauja Komisijos sekretorius (nėra komisijos narys), paskirtas Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, kuris pradėdamas darbą pasirašo konfidencialumo pasižadėjimą dėl atrankos konkurso informacijos konfidencialumo užtikrinimo, šios informacijos viešo neskelbimo ir neplatinimo (2 priedas)
28. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir šiuo Aprašu.
29. Komisijos darbo forma yra posėdžiai. Komisijos posėdžius šaukia Komisijos sekretorius, suderinęs su Komisijos pirmininku. Posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai Komisijos narių.
30. Pirmasis komisijos posėdis šaukiamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paskutinės nustatytos paraiškų pateikimo atrankos konkursui dienos. Galutinis posėdis šaukiamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paraiškų vertinimo termino pasibaigimo dienos. Prireikus gali būti šaukiama ir daugiau posėdžių.
31. Pradėdami darbą, komisijos nariai privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą ir nešališkumo deklaraciją (3 priedas).
32. Komisijos nariai už konfidencialumo pasižadėjime ir nešališkumo deklaracijoje nustatytų elgesio normų pažeidimus traukiami tarnybinėn arba drausminėn atsakomybėn teisės aktų nustatyta tvarka.
33. Jeigu yra aplinkybių, galinčių turėti įtakos priimant sprendimą, su tomis aplinkybėmis susijęs (-ę) Komisijos narys (-iai), prieš pradėdamas (-i) nagrinėti paraiškas, turi nusišalinti, prieš tai pranešęs (-ę) Komisijos pirmininkui. Jeigu Komisijos narys (-iai) nenusišalina, o vėliau dėl to kyla interesų konfliktas, jo (jų) vertinimo rezultatai laikomi negaliojančiais.
34. Komisijos sprendimai priimami balsuojant posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Kai Komisijos narių balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamą balsą turi Komisijos pirmininko, o jo nesant – Komisijos pirmininko pavaduotojo ar kito įgalioto Komisijos nario balsas.
35. Komisijos sprendimai įforminami protokolu, kurį pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius. Komisijos posėdžius protokoluoja Komisijos sekretorius. Protokolai parengiami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po posėdžio. Komisijos narys turi teisę pareikšti savo atskirąją nuomonę, kuri pridedama prie protokolo.
 
VI SKYRIUS
PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR PARTNERIŲ ATRANKA
 
36. Paraiškų vertinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos.
37. Paraiškų vertinimas susideda iš paraiškos administracinės atitikties ir kokybės vertinimo.
38. Paraiškos administracinės atitikties vertinimą atlieka Komisijos sekretorius. Vertinant paraiškos administracinę atitiktį vertinama, ar paraiška pateikta:
38.1. Partnerio, kaip jis suprantamas pagal Aprašo 5 punktą;
38.2. iki kvietime dalyvauti Atrankos konkurse nurodytos datos;
38.3. pagal nustatytą formą;
38.4. visiškai užpildyta;
38.5. užpildyta kompiuteriu lietuvių kalba;
38.6. pasirašyta asmens, turinčio teisę veikti įstaigos, organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens, privataus juridinio ar fizinio asmens vardu;
38.7. patvirtinta antspaudu, jei tokį antspaudą įstaiga, organizacija privalo turėti;
38.8. kartu su pagal Aprašą privalomais pateikti dokumentais ar tinkamai patvirtintomis dokumentų kopijomis;
38.9. susegta į aplanką ir sunumeruota (paraiškos ir prie jos pridedamų dokumentų numeracija yra ištisinė).
39. Jeigu vertinant paraišką nustatoma, kad ji atitinka ne visus paraiškos administracinės atitikties vertinimo kriterijus, Komisija raštu paprašo pateikti trūkstamą informaciją ir (ar) dokumentus ir (ar) patikslinti paraišką ir nustato patikslinimų pateikimo terminą. Šis terminas negali būti ilgesnis kaip 3 darbo dienos.
40. Nepateikus prašomos informacijos, Komisija priima sprendimą atmesti paraišką dėl administracinės atitikties vertinimo kriterijų neatitikimo, neatliekant paraiškos kokybės vertinimo. Apie tai per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo Komisija informuoja Partnerį raštu, nurodydama paraiškos atmetimo priežastis.
41. Paraiškos, kurių administracinė atitiktis įvertinta teigiamai, t.y. paraiška atitinka visus administracinės atitikties vertinimo kriterijus, perduodamos Komisijai jų kokybei įvertinti.
42. Paraiškos kokybės vertinimas atliekamas užpildant Paraiškos kokybės vertinimo lentelę (4 priedas). Kiekvienos paraiškos kokybę vertina ne mažiau kaip 3 Komisijos nariai, išskyrus Komisijos sekretorių. Atliekant paraiškos kokybės vertinimą, yra įvertinami Partnerio:
42.1. prioritetų atitiktis;
42.2. įgyvendinamų projektų apimtis, teikiamų paslaugų bei tikslinės grupės mastai;
42.3. reikalingų lėšų pagrindimas ir realumas;
42.4. turimi žmogiškieji ir materialiniai ištekliai.
43. Jeigu vertinant paraišką nustatoma, kad ji atitinka ne visus paraiškos kokybės vertinimo kriterijus, Komisija raštu paprašo pateikti trūkstamą informaciją ir (ar) dokumentus ir (ar) patikslinti paraišką ir nustato patikslinimų pateikimo terminą. Šis terminas negali būti ilgesnis kaip 3 darbo dienos. Tikslinami tik tie paraiškos duomenys, kurių prašo Komisija. Jeigu Partneris nepateikia trūkstamos informacijos arba Partnerio pateikta informacija yra nepakankama, atliekant paraiškos kokybės vertinimą, mažinamas atitinkamo vertinimo kriterijaus balų skaičius.
44. Komisija, vertindama kokybę, taip pat turi teisę priimti sprendimą atmesti paraišką, jei:
44.1. Partneris paraiškoje arba kartu teikiamuose dokumentuose pateikė klaidinančią arba melagingą informaciją;
44.2. Partneris bandė gauti konfidencialią informaciją arba daryti įtaką Komisijos nariams.
45. Atliekant paraiškų kokybės vertinimą, paraiškos vertinamos balais. Didžiausia galima skirti balų suma – 40 balų. Partneriai, kurių paraiškos surinko 20 ir mažiau balų, nesiūlomi įtraukti į partnerių sąrašą.
46. Skaičiuojant paraiškai suteiktą balą, yra skaičiuojamas visų Komisijos narių skirtų balų vidurkis.
47. Siūlyme įtraukti Partnerius į partnerių sąrašą paraiškos reitinguojamos nuo surinkto aukščiausio iki žemiausio balo.
48. Jeigu paraiškos surenka vienodą balų skaičių, Komisija pirmenybę teikia tam Partneriui, kurio veiklos geografinė aprėptis bei teikiamų paslaugų bei tikslinės grupės mastai yra didesni ir jis geriau prisidėtų prie projekto vykdymo.
 
VII SKYRIUS
PARTNERIŲ SĄRAŠO SUDARYMAS
 
49. Partnerių sąrašas sudaromas Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į Komisijos siūlymus.
50. Komisija siūlo į Partnerių sąrašą įtraukti atrankos konkursą laimėjusius Partnerius.
51. Per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl Partnerių sąrašo sudarymo priėmimo apie jį yra informuojami Partneriai, o sąrašas paskelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje www.taurage.lt.
52. Su atranką laimėjusiu partneriu (-iais) Savivaldybės administracija sudaro Jungtinės veiklos sutartį, kurioje nustato tarpusavio teises ir pareigas įgyvendinant projektą.
53. Neįtraukti į Partnerių sąrašą Partneriai per 5 darbo dienas informuojami raštu, nurodant tokio sprendimo priėmimo priežastis ir apskundimo tvarką.
54. Jei laimėjęs Partneris, įtrauktas į Partnerių sąrašą, pasitraukia projekto įgyvendinimo metu, į jo vietą Partnerių sąraše gali būti įtraukiamas kitas daugiausia balų surinkęs Partneris, tokio nesant Atranka skelbiama iš naujo.
 
VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
55. Savivaldybės administracija neprisiima atsakomybės, jei dėl teikėjo paraiškoje nurodytų klaidingų ryšiams palaikyti duomenų (adreso, telefono, fakso numerio, el. pašto adreso ir kt.) teikėjo nepasiekia laiškai arba su teikėju negalima susisiekti telefonu.
56. Atrankos dalyviui el. paštu Savivaldybės administracijos siunčiami klausimai, prašymai, susiję su paraiškos teikimu konkursui, laikomi oficialiais.
57. Gavęs finansavimą, Partneris įsipareigoja, suderinęs su Savivaldybės administracija, viešinti vykdomą projektą.
 
_________________________
 
 
 
 
 

Menas ir internete – menas

Menas ir internete – menas

Jo kūrybinis procesas reikalauja pastangų, idėjų, meninės kokybės ir daugelio kitų komponentų. Jis vertas apdovanojimų, bilieto, žiūrovų ir žiniasklaidos dėmesio. Tai inovatyvi šio laiko meninė raiška, bet ne gyvo meno pakaitalas ir...


Reklama