NAUJIENOS

Geležinkelininkų miestą papuošė naujas meno kūrinys: atversta 450 metų Radviliškio istorijos knyga

Kategorija:

Miestas:
Liepos 6–8 d. Radviliškis minėjo 450-ąsias metines, nes 1597-ieji laikomi šio miesto įkūrimo metais.

Paminklas gimtadieniui
Minint gimtadienį radviliškiečių laukė maloni dovana – tai kraštiečio skulptoriaus Stasio Žirgulio sukurta skulptūrinė kompozicija. „Ne vieną kartą esu minėjęs, kad ne mes kūrėme Radviliškį. Beveik šimtą metų jį kūrė ir valdė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikai Radvilos. Apie tą laikotarpį mes žinome, bet Radviliškio istorijoje yra tarpsnių, apie kuriuos kol kas neturime jokios informacijos arba žinome labai mažai. Pati skaudžiausia data – 1710 metai, kai nebeliko nė vieno Radviliškio gyventojo, – miesto  vystymosi kelią peržvelgia rajono meras A. Čepononis. – Mūsų noras – kad 2017 metai, kai minime 450-ąsias miesto metines, išliktų ateities kartoms. Ir tai mes šiandien tikrai padarėme. Padarėme ne todėl, kad kažkas prisimintų kažkuriuos asmenis, bet kad prisimintų šiuo metu gyvenusią, kūrusią ir savo viziją ateities kartoms palikusią radviliškiečių bendruomenę.“
Paminklo kompozicijos pagrindas – kalva, į kurią kylant taku atsiskleidžia septyni svarbiausi miesto istorijos faktai. „Tai mūsų miesto istorija. Su gražiais ir liūdnais prisiminimais, bet mes ją turime žinoti, – pabrėžia rajono meras. – Mes ilgai galvojome, kokią idėją pasirinkti Radviliškio 450-ajam gimtadieniui įamžinti. Pasirinkome paprastumą. Žmogus, kuris nė sykio nebuvęs Radviliškyje, praeis tuo takeliu, sustos prie septynių datų ir supras miesto istoriją. Paminklo viršuje – įamžinta 450 metų sukaktis. Paminklas nėra baigtinis. Ir gal po kokių 50 metų kils mintis jį papildyti. Mes jį kūrėme, stengdamiesi sudaryti galimybę kurti tiems, kas gyvens ir dirbs po mūsų.“
„Manau, kad pati gražiausia šventė – prisiminti sudėtingus tautos istorijos labirintus, kuriuos teko miestui praeiti per 450 metų“, – atidengiant paminklą kalbėjo skulptorius S. Žirgulis. Jam buvo įteiktas Radviliškio meno mokyklos moksleivių sukurtas darbas.

Šventę pasitiko darbais
Gimtadienis prasidėjo šv. Mišiomis Valstybės dienai paminėti. Tądien miesto gatvėmis vyko bėgimas „4500 m“, varžėsi Baltijos šalių galiūnai, koncertavo Radviliškio muzikos mokyklos mokiniai, o vakare kartu su visais radviliškiečiai giedojo „Tautišką giesmę“. Kitą dieną ir miestelėnai, ir svečiai varžėsi įvairiose rungtyse. Ir daugiausia renginių miestui dovanota šeštadienį. Vyko tradicinis kojinių mezgimo konkursas „Tautinių raštų vingiai“, teatralizuotas koncertas vaikams, tikriausiai visus iš namų išviliojo miesto gatvėmis nusidriekusios eitynės.
Pasitinkant gimtadienį pagražintas miesto centras. Ir nors aikštė tik tvarkoma, bet joje jau ryškėja zonavimas, gimsta fontano užuomazga, rekonstruota miesto centrinė sankryža. Atnaujintas ir šalia geležinkelio stovintis obeliskas, skirtas Vytauto 500-osioms mirties metinėms. O radviliškietis Edvinas Svirplys sukūrė miesto jubiliejui skirtą filmą „Radviliškis – tai mūsų namai“.
Jubiliejinio gimtadienio proga radviliškiečius sveikino Seimo nariai Algirdas Butkevičius, Aurimas Gaidžiūnas, Vytautas Juozapaitis, Asta Kubilienė, užsienio šalių delegacijos. O svečiai iš Prancūzijos Saint-Seine l‘Abbaye savivaldybės asociacijos „Labadiena“ net lietuviška daina pasveikino.
Kaip pabrėžia rajono meras Antanas Čepononis, su šia asociacija radviliškiečiai bendrauja daugiau kaip dešimt metų. Į šventę sulaukta nemažai svečių iš Baltarusijos, Lenkijos, Gruzijos ir kitų šalių savivaldybių, su kuriomis užsimezgęs gražus kultūrinis bendradarbiavimas.
„Jeigu mes mąstytume, kad šventė ateina ir praeina, nieko nepalikdama, tada veltui švenčiame Kūčias, Kalėdas, Velykas, – paklaustas, kokia švenčių prasmė, ilgai negalvoja meras. – Šventės paskirtis – pabūti kartu, kartu apmąstyti nuveiktus darbus. Kiek į miesto gimtadienį susirinko žmonių? Jų atėjo tūkstančiai. Ir atėjo žmonės ne koncerto pasiklausyti, nes dar koncertai nevyksta. Jie atėjo susitikti vieni su kitais.  Atėjo pabendrauti. Jei mes susitinkame, jei kalbamės, mes tampame geresni, tampame atviresni.“

Įteiktos regalijos
Per 450-ąjį gimtadienį Radviliškio rajono tarybos sprendimu krašto garbės piliečio regalijos buvo įteiktos Emi­li­jai Bra­jins­kie­nei, Ire­nai Pa­lio­nie­nei ir Jo­nui Bo­sui.
E. Bra­jins­kie­nė gar­bės pi­lie­te pa­skelb­ta už iš­skir­ti­nį in­dė­lį į Rad­vi­liš­kio ra­jo­no kul­tū­ros pa­vel­do iš­sau­go­ji­mą ir Rad­vi­liš­kio kraš­to gar­si­ni­mą. Nuo 1978 me­tų va­do­vau­jan­ti et­nog­ra­fi­niam ansamb­liui „Še­du­va“, E. Bra­jins­kie­nė su šiuo ko­lek­ty­vu pa­rengė dau­gy­bę kon­cer­ti­nių pro­gra­mų, pro­jek­tų. 2006 m. an­samb­lis už tra­di­ci­nės kul­tū­ros puo­se­lė­ji­mą ir sklai­dą apdovanotas „Aukso paukš­te“, įra­šy­tas į Tarp­tau­ti­nę in­ter­na­cio­na­li­nę liau­dies or­ga­ni­za­ci­ją. E. Bra­jins­kie­nė yra su­rin­ku­si ir už­ra­šiu­si daug et­nog­ra­fi­nės me­džia­gos įvai­ria te­ma­ti­ka, pel­niu­si ne vie­ną apdovanoji­mą, tarp ku­rių – ir 2004 m. jai įteik­tas Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Ge­di­mi­no or­di­no me­da­lis.
I. Pa­lio­nie­nei gar­bin­gas apdovanojimas su­teik­tas už iš­skir­ti­nį in­dė­lį į Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės svei­ka­tos ap­sau­gą. Gy­dy­to­ja per 40 me­tų dir­ba Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nė­je gy­dy­to­ja in­fek­to­lo­ge, va­do­vau­ja ra­jo­no Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos cent­rui, yra Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos Rad­vi­liš­kio fi­lia­lo ta­ry­bos na­rė, da­ly­va­vo ekspedi­ci­jo­je į Si­bi­rą po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių ke­liais.
J. Bo­sas apdovano­tas už iš­skir­ti­nį in­dė­lį į ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mą. Jis – il­ga­me­tis švie­ti­mo sis­te­mos dar­buo­to­jas, pe­da­go­gas, 20 me­tų va­do­va­vęs ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo sky­riui. Jo dar­bo lai­ko­tar­piu ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė bu­vo vie­na pir­mų­jų ša­ly­je, įstei­gu­si mo­kyk­las-dar­že­lius, jau­ni­mo mo­kyk­lą. Rad­vi­liš­kie­čiai pir­mie­ji ša­ly­je įgy­ven­di­no svei­kos gy­ven­se­nos mo­ky­mą, pa­grin­di­nio de­šimt­me­čio moks­lo įve­di­mo eks­pe­ri­men­tą.

Darbai po darbų
Dar nepasibaigus daug darbo reikalavusio jubiliejinio gimtadienio iškilmėms, meras ir savivaldybės komanda jau planuoja naujus darbus. „Ši jubiliejinė šventė – įžanga į kitų metų vasarą Radviliškyje vyksiantį Europos žmonių festivalį. Iš kiekvienos Europos šalies atvyks po 50 dalyvių. Šiais metais mes vykstame į Prancūziją, kur rengiamas 25-asis Europos žmonių festivalis ir radviliškiečiai atstovaujame Lietuvai. Norime pristatyti Lietuvą kaip visumą, su savo papročiais, su savo dainomis, savo kulinarija, savo teatru. Tad nebaigę vienų darbų planuojame kitus“, – kalba meras.
Tikisi, kad jau šiais metais bus pabaigta ir miesto centrinės aikštės rekonstrukcija. „Kraštietis Dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys atvykęs į Radviliškį žiūrėjo žiūrėjo į miesto aikštę, o paskui paprašė projekto. Keletą kartų jis žiūrėjo į aikštę – į projektą, į aikštę – į projektą. Klausiu, profesoriau, gal kas neaišku. Sako, čia ne aikštė, čia meno kūrinys“, – pasidžiaugia  meras ir priduria. – Mūsų sprendimas – nedaryti greitai, pigiai ir kad tai, kas padaroma, neturėtų išliekamosios vertės. Geriau darome vėliau, bet norime, kad tai, ką darome, turėtų tikrąją vertę.“
 
Miesto šventę minint
2017 m. pradžioje rajone gyveno 37,1 tūkst. nuolatinių gyventojų, iš jų Radviliškio mieste – 15,6 tūkst. Tai 1 141 gyventoju mažiau negu 2016 m. pradžioje.
Darbingo amžiaus žmonės sudaro 60,1 proc., 24 proc. – pensinio, 15,9 proc. – vaikų iki 15 metų amžiaus. 1 tūkst. vyrų tenka 1 146 moterys. 2016 m. įregistruota 271 santuoka ir 117 ištuokų. Gimė 375 kū­di­kiai, mi­rė 658 žmo­nės. Iš rajono emigravo 726 nuolatiniai gyventojai, imigravo – 234 žmonės.
2016 m. rajone buvo 16,3 tūkst. užimtų gyventojų, jų skaičius, palyginti su 2015 m., padidėjo 21,9 proc.
Vidutinis mėnesinis bruto (iki mokesčių) darbo užmokestis rajono įmonėse, įstaigose ir organizacijose, įskaitant individualiąsias įmones, 2016 m. sudarė 585,8 euro ir buvo 24,3 proc. mažesnis nei vidutiniškai šalyje (774 eurai). Palyginti su 2015 m., vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis rajone padidėjo 63,7 euro.
2016 m. pabaigoje pagal ikimokyklinio ugdymo programas buvo ugdomas 1 061 vaikas. 2016–2017 m. m. pradžioje rajone buvo 16 bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose mokėsi 4,5 tūkst. mokinių ir dirbo 459 mokytojai. Yra viena profesinio mokymo įstaiga, kurioje 2016–2017 m. m. pradžioje mokėsi 510 mokinių.
Yra vienas muziejus, kuriame pernai apsilankė 56 tūkst. lankytojų, du kultūros centrai ir 36 meno mėgėjų kolektyvai.
2017 m. sausio 1 d. duomenimis, rajone veikė 673 ūkio subjektai. Daugiausia – 158 – buvo didmeninės ir mažmeninės prekybos ir variklinių transporto priemonių bei motociklų remonto ūkio subjektų. Mažiau buvo žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės (74), kitas aptarnavimo paslaugas teikiančių (73), transporto ir saugojimo veikla (66) užsiimančių ūkio subjektų. Pernai penkios apgyvendinimo įstaigos priėmė 3,4 tūkst. svečių. 87,9 proc. apgyvendintų svečių sudarė šalies gyventojai.
2015 m. pabaigoje tiesioginės užsienio investicijos (TUI) Radviliškio rajono savivaldybėje sudarė 6,61 mln. eurų, arba 0,05 proc. visų šalies TUI. Per metus TUI sumažėjo 15,2 proc. Vienam savivaldybės gyventojui teko 173 eurai TUI (šalyje – 4 673 eurai).
 
Genovaitė Paulikaitė

Reklama