NAUJIENOS

EP patvirtino paramą perėjimui prie žalesnės ekonomikos

Kategorija:

Miestas:
Europos Parlamentas (EP) patvirtino 17,5 mlrd. eurų dydžio Teisingos pertvarkos fondą (TPF), iš kurio bus remiamas ES šalių perėjimas prie žalesnės ekonomikos.

Fondo paketą sudaro 7,5 mlrd. EUR iš 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos ir dar 10 mlrd. EUR iš Europos ekonomikos gaivinimo priemonės. Šis fondas padės ES šalims sumažinti perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui socialinį ir ekonominį poveikį. TPF yra pagrindinis Teisingos pertvarkos mechanizmo ramstis – jo lėšomis bus remiami regionai, pramonės subjektai ir darbuotojai, kuriuos labiausiai paveiks Europos žaliojo kurso įgyvendinimas.
Tinkami finansuoti projektai turi įvairinti ar pertvarkyti ekonomiką, siekti neutralaus poveikio klimatui, skatinti žiedinę ekonomiką arba kurti darbo vietas. Galės būti remiamos produktyvios investicijos į mažąsias ir vidutines įmones, verslo inkubatorius, mokslinius tyrimus ir inovacijas, aplinkos atkūrimą, tvarų judumą, švarią energetiką, darbuotojų kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą, taip pat esamų įrenginių pertvarkymą siekiant sumažinti anglies dioksido taršą.
Sunkumų patiriančios įmonės galės gauti paramą pagal laikinąsias ES valstybės pagalbos taisykles. Valstybės galės savo nuožiūra perkelti į šį fondą dalį lėšų iš kitų sanglaudos fondų. ES lėšomis galės būti finansuojama iki 85 proc. investicijų mažiau išsivysčiusiuose regionuose, iki 75 proc. – pereinamuosiuose regionuose ir iki 50 proc. – labiau išsivysčiusiuose regionuose.

Valstybės galės naudotis TPF parama tik prisiėmusios įsipareigojimus iki 2050 m. užtikrinti poveikio klimatui neutralumą. Dar nepatvirtinusios šio tikslo šalys galės gauti tik pusę joms numatytų lėšų. TPF parama nebus teikiama investicijoms į iškastinį kurą, atliekų deginimui, atominių elektrinių eksploatacijos nutraukimui ar jų statybai, taip pat su tabako gaminiais susijusiai veiklai.

ES valstybės turės pateikti savo teisingos pertvarkos planus ir juose nurodyti labiausiai nuo energetikos pertvarkos nukentėjusias teritorijas, kurioms ketina skirti daugiausiai TPF išteklių. Jei TPF biudžetas nuo 2025 m. būtų padidintas, EP iniciatyva bus pradėtas taikyti Žalumo atlygio mechanizmas, pagal kurį šalys, reikšmingai sumažinusios pramonines šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakas, gaus didesnę dalį papildomų lėšų.

Pranešėjas Manolis Kefalogiannis (Europos liaudies partija, Graikija) pažymėjo: „Judame į naują žaliosios Europos erą, kurioje niekas neturi būti paliktas užnugaryje. EP siunčia stiprų politinį signalą: turi būti sprendžiamos energetikos transformacijos socialinės, ekonominės ir aplinkosauginės pasekmės.“

Pasiūlymas priimtas 615 EP narių balsavus už, 35 – prieš ir 46 susilaikius. ES teisėkūros institucijos jau pasiekė preliminarų susitarimą dėl TPF. Oficialiai jį patvirtinus ES Tarybai, reglamentas įsigalios dvidešimtą dieną po jo paskelbimo ES oficialiajame leidinyje.

Robertas Pogorelis
EP ryšių su žiniasklaida administratorius

Reklama