NAUJIENOS

Bešeimininkių kačių kastravimas Tauragės rajone – kviečiame teikti programas

Kategorija:

Miestas:
Kviečiame Tauragės rajono savivaldybės gyvūnų globos organizacijas teikti bešeimininkių kačių kastravimo programas jų finansavimui Tauragės r. savivaldybės teritorijoje gauti.
 
Bešeimininkių kačių kastravimo programas Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje gali vykdyti gyvūnų globėjų organizacijos, įtrauktos į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinių padalinių Gyvūnų globėjų sąrašus ir vykdančios gyvūnų globos veiklą pagal VMVT direktoriaus nustatytus Veterinarijos reikalavimus gyvūnų globėjams ir globos namams.
 

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DALYVAVIMO ĮGYVENDINANT GYVŪNŲ GLOBOS ORGANIZACIJŲ RENGIAMAS BEŠEIMININKIŲ KAČIŲ KASTRAVIMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠAS

 
 I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Tauragės rajono savivaldybės administracijos dalyvavimo įgyvendinant gyvūnų globos organizacijų rengiamas bešeimininkių kačių kastravimo programas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato bešeimininkių kačių kastravimo programų derinimo ir finansavimo tvarką.                                                            
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymu, Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. 1-861 patvirtintomis Gyvūnų laikymo Tauragės rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklėmis.
3. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose gyvūnų laikymą, apsaugą ir globą.
4. Bešeimininkių kačių kastravimo programas (toliau – Programos) Tauragės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje gali vykdyti gyvūnų globėjų organizacijos, įtrauktos į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) teritorinių padalinių Gyvūnų globėjų sąrašus ir vykdančios gyvūnų globos veiklą pagal VMVT direktoriaus nustatytus Veterinarijos reikalavimus gyvūnų globėjams ir globos namams.
 
II SKYRIUS
BEŠEIMININKIŲ KAČIŲ KASTRAVIMO PROGRAMOS RENGIMAS IR  VERTINIMAS
 
5. Savivaldybės administracija pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant gyvūnų globos organizacijų rengiamas Programas:
5.1. derina Programas, mažinančias bešeimininkių kačių populiaciją, vykdomas Savivaldybės teritorijoje;
5.2. gali skirti lėšas, reikalingas Programai įgyvendinti;
5.3. viešina informaciją apie Savivaldybėje vykdomas Programas interneto svetainėje adresu www.taurage.lt.
6. Savivaldybės administracija kvietimą teikti Programas skelbia Savivaldybės interneto svetainėje ne vėliau kaip per 45 kalendorines dienas patvirtinus einamųjų metų Savivaldybės biudžetą.
7. Programoje nurodoma:
7.1. informacija apie gyvūnų globos organizaciją (toliau – Organizacija) ir kitus asmenis, kurie vykdys Programoje numatytas veiklas (paslaugas): vardas ir pavardė arba juridinio asmens pavadinimas, adresas, kontaktiniai duomenys;
7.2. esamos situacijos analizė, Programos tikslai ir uždaviniai;
7.3. Programos įgyvendinimo trukmė (pradžios ir pabaigos data);
7.4. Programos įgyvendinimo aprašymas (planuojamos Programos veiklos, jų vykdymo laikas, atsakingi vykdytojai, vietos, kuriose bus gaudomos, paskiepytos, kastruotos, pažymėtos išoriniu žymeniu paleidžiamos bešeimininkės katės, jų skaičius);
7.5. Programos biudžetas (nurodomos lėšos, reikalingos planuojamoms Programos veikloms įgyvendinti, jų šaltiniai, skiriamų nuosavų lėšų dydis, kitų rėmėjų lėšos, prašomos skirti Savivaldybės biudžeto lėšos);
7.6. laukiami Programos rezultatai.
8. Organizacijos siunčiama Programa turi būti parengta pagal patvirtintą formą (1 priedas).
9. Programa turi būti pasirašyta Organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens ir patvirtinta antspaudu.
10. Prie Programos pridedama:
10.1. Organizacijos registracijos pažymėjimo kopija;
10.2. prašymas nustatyti bešeimininkių kačių šėrimo vietas (jei anksčiau nebuvo nustatytos).
11. Programa turi būti pateikta raštu, likus ne mažiau kaip 20 darbo dienų iki Programos vykdymo pradžios.
12. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija gyvūnų globos organizacijos parengtai bešeimininkių kačių kastravimo programai vertinti (toliau – Komisija) ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų įvertina Programas ir pateikia išvadas administracijos direktoriui.
13. Savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į Komisijos išvadas, suderina Programą, pasirašo įsakymą dėl jos finansavimo.
 
III SKYRIUS
FINANSAVIMAS IR ATSKAITOMYBĖ
 
14. Programoms įgyvendinti skirtos lėšos naudojamos:
14.1. sugautoms bešeimininkėms katėms skiepyti nuo pasiutligės;
14.2. bešeimininkėms katėms sterilizuoti arba kastruoti;
14.3. ženklinti išoriniu žymeniu.
15. Lėšos Programoms įgyvendinti skiriamos iš Savivaldybės biudžeto.
16. Programos vykdytojas, kuriam yra skirtas finansavimas, ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo sprendimo dėl lėšų skyrimo priėmimo dienos pasirašo sutartį, kurioje aprašomi Programos vykdytojo įsipareigojimai, finansavimo dydis, finansavimo terminai, lėšų naudojimo, atskaitomybės ir atsakomybės sąlygos ir kt.
17. Programos vykdytojai privalo Programai įgyvendinti gautas lėšas naudoti tikslingai tik Programoje numatytoms veikloms.
18. Finansavimą gavusios Organizacijos turi atsiskaityti už gautų lėšų panaudojimą Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiajam specialistui (ekologui) ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 23 d., pateikdamos Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtintą Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (Forma Nr. 2), išlaidas pateisinamų dokumentų kopijas, patvirtintas organizacijos antspaudu ir vadovo parašu ir Programos veiklos ataskaitą (laisva forma).
19. Nepanaudotos lėšos turi būti grąžinamos Savivaldybės administracijai iki einamųjų metų gruodžio 23 d.
 
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
21. Gyvūnų globos organizacijos, vykdančios bešeimininkių  kačių  kastravimo programas, turi užtikrinti, kad bešeimininkės katės būtų kastruojamos patvirtintose veterinarijos paslaugų teikėjo patalpose arba gyvūnų globos vietose, kuriose yra įrengta operacinė.
22. Savivaldybės Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas (ekologas) turi teisę kontroliuoti, kaip yra vykdoma Programa.
___________________________________
                                                                                                             
 

 
Tauragės rajono savivaldybės administracijos              dalyvavimo įgyvendinant gyvūnų globos organizacijų rengiamas bešeimininkių kačių kastravimo programas tvarkos aprašo
                                                                1 priedas
 
 
TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BEŠEIMININKIŲ KAČIŲ KASTRAVIMO PROGRAMA
 
I. BENDRO POBŪDŽIO INFORMACIJA
 
1. Programos pavadinimas
 
 
2. Programą teikiančios Organizacijos rekvizitai:
Pavadinimas
Kodas
Adresas
Miestas, rajonas ir pašto indeksas
Telefonas
Elektroninis paštas
 
3. Programos rengėjas:
Vardas, pavardė
Pareigos organizacijoje
Telefonas/faksas (su tarpmiestiniu kodu)
Elektroninis paštas
Programos vadovo ir pagrindinių vykdytojų kontaktiniai duomenys
 
II. PROGRAMOS PASKIRTIS
 
4. Detalus Programos eigos aprašymas :
4.1. situacijos analizė
4.2. programos tikslas, uždaviniai
4.3. vertinimo kriterijai
4.4. Laukiami Programos rezultatai
5. Programos partneriai (aprašykite numatomą Programos partnerį)
6. Programos įgyvendinimo laikotarpis (pradžios ir pabaigos data)
7. Programos įgyvendinimo vieta
 
III. PROGRAMOS TURINYS
Vykdomos priemonės Mėnuo Atsakingas vykdytojas Vieta
       
 
IV. NUMATOMOS IŠLAIDOS
Eil. Nr. Išlaidų paskirtis Reikalinga suma, Eur Išlaidų detalizavimas Prašoma suma, Eur
         
         
Priedai:
  • Organizacijos registracijos pažymėjimo kopija.
  • Prašymas nustatyti bešeimininkių kačių šėrimo vietas su planu (jei anksčiau nebuvo nustatytos).
 
20    m. ……………….     d.
 
_________________________________                __________               ___________________
Organizacijos (įstaigos) vadovo pareigos                   (Parašas)                      (Vardas ir pavardė)
                        A.V.                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė
Nerimstanti teatro dvasia

Nerimstanti teatro dvasia

Birželio 26 d. Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorė Neringa Bulotaitė švenčia gražų jubiliejų – 60-metį! Ji – režisieriaus Jono Vaitkaus mokinė, studijavusi jo pirmajame „dešimtuke“ Lietuvos...

Reklama