NAUJIENOS

Bažnyčios ir vyskupo jubiliejai

Kategorija:

Miestas:
Sekmadienį tikintieji rinkosi į iškilmingas šv. Mišias Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo bažnyčioje, kur įspūdingai paminėta Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo šventė, kasmet minima gruodžio 8-ąją,  šios bažnyčios pastatymo 10 metų jubiliejus bei su 70-uoju amžiaus jubiliejumi pasveikintas Šiaulių vyskupijos Ganytojas J. E. vyskupas Eugenijus Bartulis. Kokia stipri žmonių meilė J.E. vyskupui Eugenijui Bartuliui ir kokia reikšminga tikintiesiems Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo bažnyčia, liudijo žmonių ir gėlių jūra, nuoširdūs linkėjimai ir sveikinimai.
Šv. Mišias švenčiant Šiaulių Švč. Mergelės Marijos nekalto prasidėjimo bažnyčios 10 metų jubiliejų aukojo J.E. vyskupas Eugenijus Bartulis. Jo Ekscelencijos pamoksle daugybę kartų nuskambėjo išminties kupinos mintys apie Dievą, tikėjimą, žmones, o žodis „Meilė“ vyskupo pamoksle buvo esminis.
Po šv. Mišių nusidriekė ilgiausios eilės norinčių pasveikinti J.E. vyskupą Eugenijų Bartulį ir jo pastatytą bažnyčią bei jos kleboną Saulių Paliūną.
Jo Ekscelenciją vyskupą Eugenijų Bartulį pasveikino Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė, Seimo nariai Arūnas Gumuliauskas, Stasys Tumėnas bei Liudas Jonaitis, Šiaulių rajono meras Antanas Bezaras, Šiaulių miesto meras Artūras Visockas. Padėkota šios bažnyčios architektams Dariui Jakubauskui ir Andriui Verniui, kurie yra projektavę ne vieną sakralinį pastatą, tarp kurių ir Švč. Benedikto vienuolyną Palendriuose (Kelmės r.). Ypatingą pasveikinimą skyrė Šiaulių "Rotary" klubo, kuris šiai bažnyčiai yra dovanojęs kariljoną, nariai.
Nuoširdų sveikinimą Vyskupui Eugenijui Bartuliui ir Šiaulių švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo bažnyčios jubiliejui skyrė Šiaulių rajono meras Antanas Bezaras. Mero sveikinimą palydėjo tikinčiųjų plojimai, nemažai rajono tikinčiųjų lanko būtent Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo bažnyčią.
 „Įkopęs į dar vieną savo gyvenimo viršukalnę galite pasidžiaugti, koks Dievo apdovanotasis esate, - į J. E. vyskupą Eugenijų Bartulį kreipėsi Šiaulių rajono meras Antanas Bezaras.
„Šiaulių vyskupija – vienintelė vyskupija Lietuvoje, įsteigta atkurtoje Nepriklausomoje Lietuvoje. Neįkainojama Dievo dovana, kad Ją įkūrė popiežius Jonas Paulius II, o Jums pavesta būti pirmuoju jos Ganytoju. Kai 1997 metų liepos 13-ąją parklupote ir pabučiavote Šiaulių vyskupijos žemę, Jus pasitikusieji žmonės verkė iš laimės, kad jų maldos išgirstos ir įkurta Šiaulių vyskupija. Tik mažai tada kas galėjo įsivaizduoti, kiek Jums bus Dievo duota nuveikti šioje žemėje dėl jos žmonių?.. Baltai nušvito katedra tapusi Šv. Petro ir Povilo bažnyčia. Atkūrėte seniai užmirštų Kryžių kalno atlaidų šventimą. Telkėte, stiprinote kunigus, tikinčiuosius, Lietuvos karius. Kai surengėte pirmąjį piligriminį žygį nuo Kryžių kalno iki Šiluvos ir ėjote priekyje visų visą kelią giedodamas – šimtuose, tūkstančiuose jaunų širdžių, mačiusių Jūsų pavyzdį, nušvietė Dievo Meilė.
Kiek daug širdžių sušilo Jūsų pašauktos ir pavadintos: „Džiaugsme mano!“ O svarbiausias stebuklas visų akivaizdoje įvyko tada, kai, su Dievo palaiminimu, Jūs tapote Šiaulių Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios statytoju. Bažnyčios, kuri savo skliautais, lyg delnais, pasitinka ir apglėbia kiekvieną“, -- sveikinimo žodžius tarė Šiaulių rajono meras Antanas Bezaras. Jis Šiaulių rajono žmonių vardu padėkojo vyskupui už visus jo nuopelnus ir palinkėjo neblėstančios žmonių Meilės  bei Džiaugsmo darbuose.
Sveikinimą Šiaulių rajono meras Antanas Bezaras tarė ir Šiaulių Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos bendruomenei bei parapijos klebonui Sauliui Paliūnui, šis žmonių ir bažnyčios gerbiamas kunigas yra ir dirbęs ne vienoje Šiaulių rajono bažnyčioje.
Šiaulių rajono meras Antanas Bezaras prisiminė, kaip, vos atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, statybvietėje buvo įsteigta Šiaulių Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo bažnyčia, kurioje laiką šeimininkavo betonas, vėjas ir šaltis, o čia tarnavusių dvasininkų ir susirinkusių į Šventąsias Mišias žmonių širdis sušildydavo nuoširdi malda.
„Koks stiprus buvo Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio, Šiaulių švenčiausiosios Mergelės Marijos  Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios kunigų, visos parapijos žmonių tikėjimas, kad iškilo ši įspūdinga bažnyčia, tapusi viena esminių miesto peizažo dominančių. Šios šventovės architektūrinis siluetas – tarsi maldai sudėtos rankos liudija apie maldos ir tikėjimo galią. Džiaugiuosi, kad ši ypatinga šventovė jubiliejinius metus mini dirbant puikiam dvasininkui klebonui Sauliui Paliūnui, anksčiau nuoširdžiai tarnavusiam Dievui ir žmonėms keliose Šiaulių rajono bažnyčiose. Šiaulių rajono žmonių vardu linkiu, kad ši šventovė gyvuotų šimtmečius ir būtų gyvas Dievo Meilės ir žmonių tikėjimo stiprybės įrodymas“ – su jubiliejumi sveikino Šiaulių rajono meras Antanas Bezaras.

 
Šiaulių rajono savivaldybės mero padėjėja Rita Žadeikytė
Zigmo Ripinskio nuotrauka
 

Reklama