NAUJIENOS

Apie jaunimo problemas kalbėta su viceministru

Kategorija:

Miestas:
Rugsėjo 22 d. Tauragės  rajono savivaldybėje lankėsi so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo vi­ce­mi­nist­ras Eit­vy­das Bin­ge­lis, mi­nis­te­ri­jos Šei­mos ir ben­druo­me­nių de­par­ta­men­to Jau­ni­mo sky­riaus ve­dė­ja Jo­lan­ta Sa­ka­laus­kie­nė, vyr. specialistė Aurelija Mineikaitė ir Jau­ni­mo rei­ka­lų de­par­ta­men­to di­rek­to­riusJonas Laniauskas. Su­si­ti­ki­me su Sa­vi­val­dy­bės meru Sigitu Mičiuliu, mero pavaduotoja Virginija Eičiene, administracijos direktoriumi Modestu Petraičiu, mero patarėju Dovydu Kaminsku,savivaldybės jaunimo reikalų koordinatore Karolina Stirbiene, ki­tais ad­mi­nist­ra­ci­jos, jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų ir įstai­gų at­sto­vais dis­ku­tuo­ta apie jau­ni­mo po­li­ti­kos stip­ri­ni­mą vie­tos lyg­me­niu.
Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Eitvydas Bingelis domėjosi pagrindiniais šiuo metu savivaldybėje įgyvendinamais jaunimo politikos uždaviniais, pasidžiaugė, kad lyginant su kitomis savivaldybėmis, Tauragėje sėkmingai įgyvendinamos įvairios jaunimo iniciatyvos, projektai.
Rajono vadovai svečius supažindino su jaunimo veikla rajone, veiklos prioritetais, pateikė bendrą informaciją apie jaunų žmonių savivaldybėje skaičių, jaunimo organizacijas, neformalias grupes ir jų veiklą.
Pasak rajono mero Sigito Mičiulio, jaunimu savivaldybėje išties rūpinamasi –greitai duris atvers atvirasis jaunimo centras, numatoma statyti ir baseiną, jaunimas gali naudotis aikštelėmis prie mokyklų, bendruomenės namuose kaimo jaunimas turi galimybes praleisti laiką ir dalyvauti įvairiose bendruomenių rengiamose veiklose.
Po dis­ku­si­jų sve­čiai trum­pam už­su­ko į Tauragės krašto muziejų, apžiūrėjo eksponuojamus darbus, apsilankė atviro jaunimo centro patalpose, kuriose pažadėjo apsilankyti ir atidarymo proga.
 
Inesa Vaigauskienė
Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Egidijus Vareikis

Egidijus VareikisGyvenimas už raudonųjų linijų

Sausio 20–26 d. energijų horoskopas

Reklama