NAUJIENOS

„Alūksnė“ muziejuje trys vasaros parodos/ In Alūksne museum three summer exhibitions

Kategorija:

Miestas:
 „Alūksne“ muziejuje trys vasaros parodos  – „Iš tremties į Latviją – Austra Lindės 120 tautinių kostiumų miniatiūrų“, Mārtiņa Belickio privačios kolekcijos dviračių paroda „Ne tik Erenpreis“ ir dailininko Vitaliy Yermolajevo šviečiančių paveikslų „Vidinė šviesa“ paroda.
Vasaros sezono pradžioje „Alūksne“ muziejus siūlo tris įkvepiančias parodas. Kiekviena iš jų turi savo pridėtinę vertę ir istoriją – „Ne tik Erenpreis“ (privati kolekcija 10 prieškarinių latvių gamybos  dviračių) ir „Iš tremties į Latviją - Austra Lindės 120 tautinių kostiumų miniatiūrų“ (kolekcija susideda iš 120 lėlių su tradicinais latvių tautiniais  kostiumais). Nuo birželio 29 d. čia taip pat vyks paroda „Vidinė šviesa“ – 12 šviečiančių tapybos darbų, kuriuos sukūrė Vitali Jermolajevas.
 
Šiuo metu „Alūksne“ muziejus siūlo 13 parodų - istorinių, meno ir įvairių kitų kolekcijų. Parodose galite sužinoti apie Alūksnės istoriją nuo akmens amžiaus iki šių dienų. Parodose taip pat kalbama apie sovietinį režimą Latvijoje ir von Vietinghoff šeimą, kuri gyveno Alūksne maždaug prieš 150 metų. Muziejaus meno parodose yra eksponuojami vietos menininkų ir profesionalaus dailininko Leo Kokle paveikslai. Taip pat yra galimybė apsivilkti stilizuotus barono drabužius ir jaustis kaip barono von Vietinghoffo šeimos narys. Apsilankykite Alūksne  muziejuje ir naujojoje Alūksne pilyje -  ir pamatysite! Pilis pastatyta nuo 1859 iki 1863 m., kai dvaro šeimininkas buvo Aleksandras Juozapas von Vietinghoffas. Tai puikus neogotikinis architektūros paminklas, kuris slepia nepakankamai įvertintus meno dirbinius savo sienose.
 
   Pasiūlymas vasaros sezonui
 
Parodą „Iš tremties į Latviją - Austra Lindės 120 tautinių kostiumų miniatiūrų“ sudaro 120 lėlės su tradiciniais latvių tautiniais kostiumais, kuriuos sukūrė Alūksnės regiono gyventoja Austra Linde, kol ji gyveno tremtyje Jungtinėse Valstijose. Šių miniatiūrinių tautinių kostiumų kūrimas buvo Austra Linde hobis ir visa tai buvo jos kruopštaus  rankų darbo - nuo austinių sijonų iki mažiausių antkaklių gaminiai. Stenduose lėlės yra sugrupuotos pagal tai, kokiam etnografiniam regionui priklauso jų tautiniai kostiumai - Vidzeme, Latgale, Zemgale, Augšzeme arba Kurzeme (atspindintys 1939 m. teritorinius padalijimus). Kiekvienas regioninis liaudies kostiumas pasižymi skirtingais bruožais, kompozicija ir papročiais, kurie parodo, koks daugialypis, turtingas ir spalvingas yra Latvijos paveldas.
 
 
Mārtiņš Belickio privačios kolekcijos dviračių paroda „Ne tik Erenpreis“. 2008 m. Mārtiņš Belickis nusipirko pirmąjį prieškario Latvijoje pagamintą dviratį. Jis buvo surūdijęs ir reikalaujantis atnaujinimo, ir nuo tada jo susižavėjimas Latvijos dviračiais prasidėjo. Tai buvo jo kolekcijos pradžios metai.
 
Tai yra viena didžiausių kolekcijų Latvijoje, turinti 10 skirtingų autentiškų dviračių modelių, kurie buvo pagaminti Latvijoje prieš karą. Tokie prekiniai ženklai kaip Latvello, P. Ozolnieks, Ērenpreis, Omega, Līva, įskaitant „Erenpreis“, su medinėmis detalėmis, pagamintomis važinėjimui dviračiais, ir šiuo metu vienintelis žinomas pilnai nikeliuotas moteriškas dviratis pagamintas P. Ozolnieks kompanijos. Paroda „Ne tik Erenpreis“ pristato 10 autentiškų dviračių. Kadangi Mārtiņš Belickis yra aistringas dviratininkas, jis taip pat surinko Latvijos dviratininkų apdovanojimus varžybose, dviračių asociacijų ženklus ir užbaigimo plakatus. Rinkinyje taip pat yra dviračių priedų / reikmenų ir kitų su dviračiu susijusių daiktų katalogai.
 
Parodų pavadinimas buvo pasirinktas „Erenpreis” todėl, kad „Erenpreis “yra plačiausiai žinomas dviračių prekinis ženklas iš prieškario Latvijos, ir daugelis žmonių nežino, kad buvo dešimtys įvairių dviračių įmonių ir  gamintojų“, – aiškina kolekcininkas Mārtiņš Belickis.
 
 
Tačiau nuo birželio 29 d. „Alūksne“ muziejuje vyks 12 šviečiančių tapybos darbų paroda (parodos pavadinimas „Vidinė šviesa“), kuriuos sukūrė Vitali Jermolajevas. V. Yermolajevas yra menininkas, „Vidinės šviesos“ technikos kūrėjas ir šviečiančių tapybos paveikslų teatro įkūrėjas. Vitalijaus Jermolajevo  darbas yra grindžiamas neišsenkančio gyvybingumo, kaip energijos visose gyvenimo apraiškose samprata ((lat. Vitalis-gyvas, gyvybiškai svarbus). Šios energijos buvimas pasireiškia per ypatingą šviesą, spinduliavimą, atsirandantį iš jo paveikslų. Kai keičiasi apšvietimas, tapyba transformuojasi, paveikslas  atskleidžia naujus vaizdus ir paslaptis.  Paroda kalba su žmonėmis  simbolių kalba. Jos ypatingą vertė glūdi unikaliuose spalvų deriniuose, menininko sugebėjime sujungti viename paveiksle priešingas nuotaikas, jausmus, istorijas ir „fluerescencijos techniką“, sujungiančią senovės vaško tapybą, žinomą Egipte prieš 5000 metų ir šiuolaikinius tapybos metodus.
 
V. Jermolajevas yra tarptautiniu mastu pripažintas menininkas, dizaineris, architektas, dailininkas. Parodos autorius siūlo meistriškumo kursus ir yra tarptautinės fluorescencijos meno mokyklos „Vidinė šviesa“ įkūrėjas Jūrmaloje, kuri ugdo ir profesionalus ir mėgėjus. V. Jermolajevas turėjo daugiau nei 60 asmeninių parodų įvairiose pasaulio šalyse, jo kūrinius galima rasti meno kolekcijose Europoje, Šiaurės Amerikoje ir Pietų Amerikoje.
 
Pasinaudokite galimybe pasimėgauti prisiliesdami prie gamtos, istorijos, meno ir kultūros gražiame ir ramiame Alūksne mieste. Iki pasimatymo Alūksne muziejuje!

In Alūksne museum three summer exhibitions – “From exile to Latvia – Austra Linde’s 120 folk costume miniatures”, exhibition of private collection bicycles by Mārtiņš Belickis “Not only Erenpreis” and luminous paintings “Inner light” by artist Vitaliy Yermolayev.
 
At the beginning of summer season museum of Alūksne offers three inspiring exhibitions. Each has its own added value and story – “Not only Erenpreis” (private collection of 10 pre-war Latvian-made bicycles) and “From exile to Latvia – Austra Linde’s 120 folk costume miniatures” (collection consist of 120 dolls in traditional Latvian folk costumes). From June 29 there will be also exhibition of 12 luminous paintings made by Vitaliy Yermolayev “Inner light”.
At the moment museum of Alūksne offers 13 exhibitions – historical, art and also different collections. In exhibitions you can get knowledge about the history of Alūksne from the Stone Age till nowadays. Exhibitions are also about Soviet regime in Latvia and von Vietinghoff’s family, who lived here in Alūksne about 150 years ago. Museum art exhibitions include paintings made by local artists and profesional painter Leo Kokle. There is also chance to put on stylized baron clothing and feel like member of baron von Vietinghoff’s family. Visit museum of Alūksne and New Castle of Alūksne – you will see! The construction of the castle is dated from 1859 to 1863, when the landlord of the manor was Alexander Joseph von Vietinghoff. It's a remarkable neo-gothic monument of architecture which hides undervalued gems of art inside its walls.
 
Offer for summer season
 
The exhibition “From exile to Latvia – Austra Linde’s 120 folk costume miniatures” consists of 120 dolls in traditional Latvian folk costumes, made by Austra Linde, a native of Alūksne region, while she was living in exile in the United States. The making of these miniature folk costumes was Austra Linde’s hobby, with everything painstakingly handcrafted – from the woven skirts to the tiniest cross-stitching on the collars. In the display stands, the dolls are grouped according to which ethnographic region their folk costumes belong to – Vidzeme, Latgale, Zemgale, Augšzeme, or Kurzeme (reflecting 1939 territorial divisions). Every regional folk costume has distinct features, composition, and wearing customs that exemplify how multi-faceted, rich and colorful Latvian heritage is.
Exhibition of private collection bicycles by Mārtiņš Belickis “Not only Erenpreis”. In 2008, Mārtiņš Belickis bought his first pre-war Latvian-made bicycle. It was rusty and in need of renovation, and his fascination with Latvian bicycles began. That was the year of the beginning of his collection.
This is one of the biggest collections in Latvia, with 10 different original bicycle models that were manufactured in Latvia before war. Such brands as Latvello, P. Ozolnieks, Ērenpreis, Omega, Līva, including an “Erenpreis” with wooden parts made for track cycling, and currently the only known fully nickel-plated female bicycle by the company P. Ozolnieks. The exhibition “Not only Erenpreis” presents 10 original bicycles. As Mārtiņš Belickis is an avid cyclist, he has also collected the awards of Latvian cyclists in competitions, signage of cycling assocations and completion posters. The collection also includes catalogues of bicycle accessories and other bicycle-related items.
“The title of the exhibitions was chosen because “Erenpreis” is the most widely known bicycle brand from pre-war Latvia, and many people do not know that there were tens of different companies and makers of bicycles”, the collector Mārtiņš Belickis explains.
But from June 29 in Alūksne museum will be exhibition of 12 luminous paintings (title of exhibition “Inner light”) made by Vitaliy Yermolayev. V. Yermolayev is an artist, the creator of “Inner light” technique and founder of theatre of luminous paintings. The work of Vitaly Yermolayev is based on the notion of inexhaustible vitality as energy in all manifestations of life (lat. vitalis
– living, vital). The presence of this energy is manifested through a special light,
the radiance that comes from his paintings. When lighting changes, the painting transformes, picture reveals new images and secrets. The exhibition speaks with people with language of symbols. Its special value lies in unique colour combinations, in the artist's ability to combine in one painting opposite moods, feelings, stories, and “technique of fluerescence” that combines an ancient wax painting known in Egypt 5,000 years ago and modern painting methods.
V. Jermolayev is an internationally recognized artist, designer, architect, painter. The author of the exhibition offers masterclasses and is the founder of the international fluorescence art school “Inner light”, in Jūrmala, which develops both professionals and amateurs. V. Jermolayev has had more than 60 personal exhibitions in various countries around the world, his works can be found in art collections in Europe, North America and South America.
Take advantage of the opportunity and experience the touch of nature, history, art and culture in the beautiful and peaceful town Alūksne. See you soon in museum of Alūksne!
 
Contacts:
Aluksne, Aluksne municipality, LV-4301, Pils Street74
+371 25665538
muzejs.info@aluksne.lv  
 

19-a leciono (pamoka)

Pasiilgusiems pajūrio ir norintiems sulieknėti

Pinu trispalvę

Vėtrungių kelias

Politikų žodis

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė

Vaikų vasara muziejuje
Su Lietuvos vardu lūpose...

Su Lietuvos vardu lūpose...

Tiksi laikrodis, skaičiuodamas sekundes, dienas, mėnesius, metus, laiko dulkėmis užklodamas prisiminimus, džiaugsmus ir skausmus, juk laikas visagalis, bet ar visagalis jis, kai eidamas gatve sutinki Motiną, kurios širdyje laikas...

Reklama